ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยห้อม เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอแม่ลาน้อย ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม, หมู่ที่ 2 บ้านโกลหะคี, หมู่ที่ 3 บ้านสาม, หมู่ที่ 4 บ้านตุน, หมู่ที่ 5 บ้านดง, หมู่ที่ 6 บ้านละอูบ, หมู่ที่ 7 บ้านละอางเหนือ, หมู่ที่ 8 บ้านดงใหม่, หมู่ที่ 9 บ้านดูลาเปอ

        ประวัติความเป็นมา บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านห่างจากอำเภอแม่ลาน้อย 35 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,100 เมตร ตั้งอยู่ในเขตต้นน้ำลำธารของลำน้ำแม่ลาน้อย แหล่งน้ำธรรมชาติหลายสาย เช่น ลำห้วยซะหย่าโกร๊ะ ห้วยบาโกร๊ะ ห้วยหนู่โกร๊ะ ห้วยซิติโกร๊ะ ทำให้คนในหมู่บ้านมีแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคอย่างพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ภูเขา วิถีชีวิตคนชาวปกาเกอญอ จะรักสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และธรรมชาติ จึงไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า ได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกเพิ่มมากขึ้นทุกปี
          ประชากรบ้านห้วยห้อมเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงหรือปกาเกอญอ ก่อตั้งมานานมากกว่า 200 ปี ครอบครัวแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่คือ ผู้เฒ่าโกร่บอและแม่เฒ่าแอ๊ะพอ เป็นเวลาประมาณ 7 ชั่วคนแล้ว มีนายเคแฮ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาได้มีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านแม่สะกั๊วะ บ้านแม่งะ บ้านแม่สะปึ๋งเหนือ บ้านแม่สะแมง และบ้านหนองม่วน ทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้มี 58 ครัวเรือน ประชากร 350 คน นายสุบิน กระจ่างเนตร เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 10 ของบ้านห้วยห้อม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสเตียน
          บ้านห้วยห้อม เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่หุบเขา อ. แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว บ้านห้วยห้อมเป็นหมู่บ้านในอ้อมกอด ของหุบเขา มีนาขั้นบันไดและยังมีต้นหมากเป็นทิวแถว ชาวบ้านที่บ้านห้วยห้อมนับถือศาสนาคริสต์ อาชีพหลักคือปลูกข้าว ที่นี่มีเสาวรส และกาแฟอันธุ์อาราบิการที่รสชาติเข้มข้น มีการเลี้ยงแกะ ทำให้เกิดอาชีพเสริมคือกาทอผ้าจากขนแกะ และฝ้าย ธรรมชาติ หมู่บ้านที่นี่ไม่ค่อยออกไปทำงานที่อื่น เพราะคนในหมู่บ้านมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ จึงมีวิถีชีวิตที่เรียบ
              

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 444 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของพื้นที่

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอขนแกะ-ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ