ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ที่ บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในประบรมราชูปถัมภ์ และกรมสามัญศึกษาได้ตกลงที่จะสร้างเป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์สำหรับ ชาวไทยภูเขาและเด็กที่ไร้โอกาสทางการศึกษาโดยอยู่ประจำทั้งหมดแบบสหศึกษา มุ่งเน้นการสอนให้เด็กนักเรียนสามารถประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงตังเองได้ เมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้ว

นอกจากนี้แล้วมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ยังมีโครงการที่จะให้โรงเรียนเป็นศูนย์การช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยในชายแดนภาคเหนืออีกด้วย การก่อสร้างโรงเรียน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบให้พลตำรวจโทสมควร หริกุล รองเลขาธิการมูลนิธิ และนายพร อุดมพงษ์ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับนายวินัย พัฒนารัฐผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ ดำเนินการประสานงานตามลำดับคือ วันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๕ คณะดังกล่าวได้เดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจดูพื้นที่ที่สมควรจะให้ สร้างโรงเรียนที่อำเภอแม่ลาน้อย โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เสนอพื้นที่สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ ๑๑๖ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา อยู่ห่างจากเขตสุขาภิบาลอำเภอแม่ลาน้อย ประมาณ ๗ กิโลเมตร  ต่อมาวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๕ ได้มีการปรึกษาหารือกันที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต โดยฝ่ายกรมสามัญศึกษา มีนายกมล ดิษฐกมล รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายวินัย พัฒนารัฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ เจ้าหน้าที่จากกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กรมสามัญศึกษา และผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร คุณหญิงอนงค์ กาญจนวะณิชย์ หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ นายประวิทย์ หาญณรงค์ เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ นายพร อุดมพงษ์ กรรมการบริหาร และ เจ้าหน้าที่ ผลการปรึกษาหารือปรากฏว่าในปีการศึกษา ๒๕๓๕ มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ฯ จะดำเนินการก่อสร้าง หอพักนักเรียน ๑ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง โรงครัวและประกอบอาหาร ๑ หลัง และหอส่งน้ำประปา ๑ ชุด เป็นเงิน ๓.๕ ล้านบาท และ มูลนิธิกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างหอพักนักเรียนอีก ๑ หลัง เป็นเงิน ๑ ล้านบาท
ส่วนอาคารประกอบและอาคารเรียน กรมสามัญศึกษา จะทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขอเงินงบประมาณ ปี ๒๕๓๖ และปีต่อๆไป มาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามโครงการต่อไป

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดร.โกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการขอใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๕ ร้อยตรีชาญชัย ใจใสผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ที่ บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่า อนุรักษ์เนื้อที่ ๑๐๔ ไร่ ๒ งาน ๓๕ ตารางวา ตามหนังสือป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส.๐๐๐๙/๑๕๒๑๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ (ปัจจุบันมี ๑๕๔ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา)
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายวิโรจน์ ชัยบูรณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๖๖๐๖ / ๒๕๓๕ สั่ง ณ. วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ได้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๕ จำนวน ๕๐ คน ชาย ๓๔ คน หญิง ๑๖ คน โดยรับเด็กจากอำเภอ
ต่าง ๆ คือ อำเภอเมือง ๓ คน
อำเภอแม่สะเรียง ๑ คน
อำเภอขุนยวม ๑๙ คน
อำเภอแม่ลาน้อย ๒๗ คน