อัตลักษณ์สถานศึกษา

ปรัญญาโรงเรียน

“แสงสว่างแห่งปัญญา ความรุ่งเรือง ศักดิ์ศรี คุณธรรม”

คำขวัญของโรงเรียน

“สมศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชา หารายได้”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสให้มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่สากล

 

อัตลักษณ์สถานศึกษา

“ใฝ่รู้ สู้งาน จงรักภักดี”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“ส่งเสริมงานอาชีพ”

 

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง – สีม่วง