กลุ่มภาษาต่างประเทศ

ผู้อำนวยการ

นายไพโรจน์ วิจันทร

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายภูสิทธิ์ นิลประยูร

ครูชำนาญการ

นายไพพร จิรมิตร

ครูชำนาญการ

นางมาลัย ถาวรทรัยพ์สุข

ครู คศ.1

นายสุเมฆ วีระ

ครู คศ.2