บุคลากร

ผู้อำนวยการ

นายสมชาย จันทนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางถนิมพิมพา สิงหสุรสักดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิเชียร ปวงคำคง

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเย็นจิตร แปงมูล

ครู คส3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายสุเมฆ วีระ

หัวหน้างานกิจการนักเรียน