ศูนย์บริการการท่องเที่ยว

Aศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้ง ประกอบด้วย กศน.อำเภออมก๋อย, อบต.ม่อนจอง, อำเภออมก๋อย, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย, และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สถานที่ตั้ง ณ หมู่บ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

บริการ