หลักสูตรวิชาชีพ

DSC04590

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหลักสูตร    การทอผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ 

 

ความสำคัญ

การทอผ้ากะเหรี่ยงของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยไก่ป่ามีมาแต่อดีต เนื่องจากการดำเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่เคร่งครัดในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเรือนหรือการแต่งกายที่ผู้หญิงกะเหรี่ยงเกือบทุก ครัวเรือนในหมู่บ้านจะต้องทอผ้าเป็น คือเมื่อแต่งงานมีลูกจะต้องทอผ้าไว้ให้ลูกเป็นผ้าสีขาว เมื่อครบเก้าเดือนคลอดลูกก็จะทอผ้าได้หลายผืน นำผ้ามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าให้ลูกใส่อย่างง่ายๆผ้าที่ทอใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นเสื้อกะเหรี่ยง ซิ่นหรือหนึ่ย ย่าม ผ้าโพก ผ้าห่ม หรือผ้าชนิดอื่นๆ จะเน้นความสวยงามและความหนาของเนื้อผ้า เพราะว่าหมู่บ้านเป็น ภูเขา และมีป่าไม้มาก มีอากาศหนาวเย็น จึงต้องใส่เสื้อผ้าหนา เพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซึ่งต่อมาความเจริญมีมากขึ้น การแต่งกายของชาวกะเหรี่ยงก็เริ่มเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม แต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายไว้บ้าง จะมีการแต่งกายด้วยชุดกะเหรี่ยงประจำท้องถิ่น ในงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีกินข้าวห่อ งานบวช งานแต่งงาน และงานสำคัญอื่นๆ

 

จุดมุ่งหมาย

          ๑. เพื่อให้ชุมชนในการศึกษาต่อเนื่อง ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยนำหลักภูมิปัญญาการทอผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ 

          ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน การศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ เกิดทักษะหลักสูตรการทอผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ

 

วัตถุประสงค์

๑.     เพื่อสร้างอาชีพให้ประชาชนในชุมชนที่สนใจ

๒.     เพื่อเพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

๓.     เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ากะเหรี่ยงให้ลูกหลานในชุมชน

 

เนื้อหาของหลักสูตร   ประกอบด้วยเนื้อหา  ๖  เรื่อง  ดังนี้

          ๑.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง

          ๒.เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าพื้นเมืองกะเหรี่ยง

          ๓.ด้ายและการเตรียมด้ายสำหรับการทอผ้าพื้นเมืองกะเหรี่ยง

          ๔.การพัฒนาปรับปรุงและการย้อมสีเส้นด้าย

          ๕.การทอลายดอกการตดแต่งลายดอก

          ๖.การตัดเย็บ

ระยะเวลาเรียน

          หลักสูตรการทอผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ    ใช้เวลาทั้งหมด  ๕๐  ชั่วโมง

          ภาคทฤษฎี         ๕     ชั่วโมง

          ภาคปฏิบัติ       ๔๕     ชั่วโมง

 

แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน

          ๑.เนื้อหาวิชาการทอผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ  ประกอบ  ๖  เรื่อง

          ๒.แผ่นพับ

          ๓.ภูมิปัญญาการทอผ้า

 

การวัดผลประเมินผลการเรียน  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน  ประกอบด้วย

          ๑.การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ / การรับรู้ /การมีส่วนร่วม

          ๒.การสังเกตการปฏิบัติจริงในการย้อมสีด้ายและการทอผ้า

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.     ผู้เรียนสามรถสร้างอาชีพให้ประชาชนในชุมชนที่สนใจ

๒. ผู้เรียนสามารถเพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
๓. ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ากะเหรี่ยงให้ลูกหลานในชุมชน

 

โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร  ประกอบด้วย  ๖  เรื่อง  ดังนี้

 

          เรื่องที่  ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง   จำนวน  ๔  ชั่วโมง

                   1.๑ ความเป็นมาของการทอผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ

                   ๑.๒ การกะขนาดของการทอเสื้อและผ้าถุง

          เรื่องที่  ๒ เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าพื้นเมืองกะเหรี่ยง   จำนวน  ๑๐  ชั่วโมง

                   ๒.๑ ส่วนประกอบของเครื่องทอผ้าข้างหลัง

                   ๒.๒ การขึ้นเครื่องทอ

          เรื่องที่  ๓ ด้ายและการเตรียมด้ายสำหรับการทอผ้าพื้นเมืองกะเหรี่ยง    จำนวน  ๗  ชั่วโมง

                   ๓.๑การเรียงด้าย

                   ๓.๑การกรอด้ายขวาง

          เรื่องที่  ๔ การพัฒนาปรับปรุงและการย้อมสีเส้นด้าย     จำนวน  ๙  ชั่วโมง

                   ๔.๑ การพัฒนาลายธรรมดา

                   ๔.๒ การพัฒนาลายขัด

          เรื่องที่  ๕ การทอลายดอกการตดแต่งลายดอก     จำนวน  ๑๓  ชั่วโมง

                   ๕.๑การทอลายสลับสี

                   ๕.๒การทอลายจก

                   ๕.๓การทอลายขิด

                   ๕.๔การทอประกอบลูกเดือย

เรื่องที่  ๖ การตัดเย็บ   จำนวน  ๗  ชั่วโมง

          ๖.๑ การตัดเย็บผ้าผืนเดียว

          ๖.๒ การตัดเย็บผ้าหลายผืน