อบรมการสอนภาษาอังกฤษครู ศศช.อำเภออมก๋อย

11-12 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับคณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

รับมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรประจำปี 57

8 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรประจำปี 2557 ให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีมอบ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบให้เป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมปฏิบัติการ งานศศช.พื้นที่อำเภออมก๋อย

7 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมปฏิบัติการ “เหลี่ยวหลัง แลหน้า งาน ศศช.พื้นที่อมก๋อย” ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมี ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อาจารย์ดำริ จนาพิระกนิฎฐ์ อดีตผู้อำนวยการโครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา เป็นวิทยากร โดยได้ทบทวน บทบาทภารกิจ ของครูอาสาในอดีต เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการบูรณาการงานการศึกษาในพื้นที่โครงการ กพด. และโครงการ ศศช.ในอดีต

อบรมการพัฒนาครู ศศช.

20-24 สิงหาคม 2555 บุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อย เข้ารับอบรมการพัฒนาครู ศศช. ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู ศศช.ให้สอดคล้องกับแนวทางการการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 5 ด้านประกอบด้วย ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษาเรียนรู้ ด้านอาชีพ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ในการอบรมแบ่งเป็นทั้งหมด 3 รุ่น โดยมีบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรม

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress