อบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ

10-11 มกราคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรและนักศึกษา กศน.  เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น”  และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชนในชุมชนเพื่อการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ในพื้นที่  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีอาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ เป็นวิทยากรและหัวหน้าโครงการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ กศน.รักษ์ฟันปี 2555

กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับ โรงพยาบาลอมก๋อยจัดอบรมเชิงปฏิบัิติการ กศน.รักษ์ฟันปี 2555

กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับโรงพยาบาลอมก๋อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรครู กศน.ประจำปี 2555 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลอมก๋อย มาให้ความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

วันที่ 6 มีนาคม 2555 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับ โรงพยาบาลอมก๋อย จัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรครู กศน.ประจำปี 2555 โดยมีผอ.เจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีเปิด โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลอมก๋อยจัดวิทยากรมาให้ความรู้กับบุคลากร เพือหาแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากและฟันของนักเรียนในความรับผิดชอบขอบ กศน. ซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ในงานได้มีคณะครูจากโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม, โรงเรียนบ้านยางเปา และโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ พร้อมกับเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้กับคณะครูของกศน.อำเภออมก๋อย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่ทุรกันดาร

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress