อบรมการสอนภาษาอังกฤษครู ศศช.อำเภออมก๋อย

11-12 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับคณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

อบรมการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการรู้หนังสือ

12-16 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นำบุคลากรครูเข้าร่วมอบรมในโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการรู้หนังสือพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ ผอ.สังคม โทปุรินทร์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๕ อำเภออมก๋อย

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรครู

8-10 พฤษภาคม 56 กศน.อำเภออมก๋อยจัดอบรมบุคลากรครู ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเอกสารสำนักงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานและประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ ได้ตามสมรรถนะครู

อบรมการพัฒนาครู ศศช.

20-24 สิงหาคม 2555 บุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อย เข้ารับอบรมการพัฒนาครู ศศช. ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู ศศช.ให้สอดคล้องกับแนวทางการการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 5 ด้านประกอบด้วย ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษาเรียนรู้ ด้านอาชีพ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ในการอบรมแบ่งเป็นทั้งหมด 3 รุ่น โดยมีบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรม

ประชุมชี้แจงแนวทางจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือ

5 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมบุคลากร และชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้ การส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่อให้บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการรู้หนังสือด้วยการบูรณาการด้านอาชีพ โดยมีนางชุลีพร ผาตินินนาท ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน.กศน เป็นวิทยากร

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายประเสริฐ หอมดี ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้โอวาท และแนวทางการทำงานบนพื้นที่สูง แก่คณะครู กศน.อำเภออมก๋อย

อบรมครูนิเทศก์ การจัดทำแผนการเรียนรู้

2 – 4 มิถุนายน 2555 กศน.อำเภออมก๋อย จัดอบรมครูนิเทศก์ เรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้ การส่งเสริมการรู้หนังสือไทย โดยนางชุลีพร ผาตินินนาท ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่ทางการศึกษา  สำนักงาน.กศน เป็นวิทยากร การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูนิเทศก์ และบุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อยสามารถจัดทำแผนการเรียนภาษาไทย ตามแผนงานส่งเสริมการรู้หนังสือ ให้มีประสิทธิภาพ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress