อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กดอย

1-4 มีนาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กดอย ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยมีสถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีพระมหาสมใจ สุรจิตฺโต วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร, พระอดิศร อติธัมฺโม พระโฆษิต โชติโก วัดภัททันตะอาสภาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นพระวิทยากร

อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กดอย

22-25  กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภออมก๋อย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กดอย ณ อาศรมพระบัณฑิตอาสาบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2556 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เพือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ตามแนวทางการจัดการกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งต้องได้รับการปลูกฝังทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยการนำองค์กรทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสนา เน้นคุณธรรม ๙ ประการ ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress