รองเลขาธิการกศน.ติดตามการดำเนินงาน

6 ธันวาคม 2557 ดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน.เยี่ยมชมการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ที่เราชาว กศน.ไปถักทอสร้างโอกาสทางการศึกษาในที่ๆโรงเรียนในระบบไม่สามารถเข้าไปถึง จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของครู กศน.บนดอยที่เรียกว่าครู ศศช.(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”) ที่ทำการสอนเด็กและเยาวชนให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อนุบาลไปถึงในระดับประถมศึกษา พร้อมกับการสอนวิชาอาชีพ ทั้งสุขอนามัยในชุมชน จนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ขอขอบคุณ https://www.gotoknow.org/posts/581831

ปฐมนิเทศนักศึกษาและนิเทศศศช.กลุ่มจือทะ

15-16 พฤศจิกายน 2556 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ได้นำคณะครู กศน.ตำบล, ครู ศรช.ตำบลสบโขง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ณ ศศช.บ้านทีเลอเปอคี โดยมีนักศึกษาสายสามัญจากกลุ่มโอลีคี กลุ่มจือทะ และกลุ่มทีผะแหล่ เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการเรียนการสอน การทำกิจกรรม กพช. และการพบกลุ่มเรียนในแต่ละสัปดาห์ พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปนิเทศติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน ศศช.บ้านเมโลเด โดยงบสนับสนุนจากมูลนิธิเดอะบิวด์ฟาวเดชั่น และบริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 2 ล้านบาท

อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กดอย

22-25  กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภออมก๋อย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กดอย ณ อาศรมพระบัณฑิตอาสาบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2556 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เพือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ตามแนวทางการจัดการกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งต้องได้รับการปลูกฝังทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยการนำองค์กรทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสนา เน้นคุณธรรม ๙ ประการ ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน

ผู้อำนวยการ กศน.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อมก๋อย

27 พฤศจิกายน 2555 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมงาน  ศศช.แม่ฟ้าหลวง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู ครูนิเทศก์ ให้การต้อนรับและนำเข้าพื้นที่

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้เข้าพื้นทีตำบลอมก๋อย และตำบลนาเกียน เพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะครูในพื้นที่ เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ที่จะเสด็จทรงงานในพื้นที่ เดือนมกราคม 2556

ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นิเทศก์งานพื้นที่สูง

17-19 พฤศจิกายน 2555 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครูนิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยม และนิเทศก์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) พื้นที่ตำบลสบโขง โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์การเรียนฯ ผู้เรียน และชุมชนบนพื้นที่สูง

มูลนิธิ SCG มอบโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน

13-15 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเอสซีจี ได้จัดทำโครงการ “ปันโอกาส วาดอนาคต” ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิซิเมนต์ไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ป้องกันการขาดสารอาหาร ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและการศึกษาดีขึ้น โดยมีการจัดสร้างโรงเพาะเห็ดเพื่อน้องในพื้นที่รับผิดชอบของ กศน.อำเภออมก๋อย จำนวน 3 ศูนย์การเรียน ประกอบด้วย ศศช.บ้านมะหินหลวง, ศศช.บ้านแม่ฮองใต้, ศศช.บ้านแม่ปะน้อย (อำเภอสบเมย) และได้มอบแบตเตอร์รี่ สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้าให้กับ ศศช.บ้านแม่เกิบ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress