ทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากพื้นที่สูงภาคเหนือ

17 มีนาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดมอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผุ้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย กรรมการสถานศึกษา ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย เครือข่ายและผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมมอบทุน โดยปีงบประมาณ 2557 ได้มอบทุนทั้งหมดจำนวน 825 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,125,000 บาท

โครงการทุนการศึกษา เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา ที่ทรงห่วงใยในการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ในการรับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆประกอบการนโยบายรัฐบาลสนับสนุนผู้ยากไร้หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อเพื่อนำสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตัวเองได้ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ

อบรมการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการรู้หนังสือ

12-16 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นำบุคลากรครูเข้าร่วมอบรมในโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการรู้หนังสือพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ ผอ.สังคม โทปุรินทร์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๕ อำเภออมก๋อย

พิธีรับมอบปลากะตักพระราชทานฯ

15 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. พลเรือโทวีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานพิธีรับมอบปลากะตักพระราชทาน ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุรพงษ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่ม ทสปช.ในทะเล กล่าวรายงานและเบิกตัวผู้แทนสมาคมการประมง ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่ม ทสปช.ในทะเล เข้าทูลเกล้าฯถวายปลากระตักแห้ง ปลาทูแห้ง น้ำพริกปลากระตัก ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภออมก๋อย กล่าวต้อนรับ โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และผู้แทนสำนักงานเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4, สำนักงานเขตประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เข้ารับพระราชทานปลากะตัก ณ กศน.อำเภออมก๋อย หลังจากนั้นคณะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และกลุ่มสมาคมประมง ได้เดินทางไปดูการจัดการเรียนการสอน ณ ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง

ผอ.กศน.อมก๋อย เดินทางไปราชการ-ประสบอุบัติเหตุ

18 ธันวาคม 2556 เวลา 06.20 น. นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เดินทางไปราชการเพื่อร่วมกิจกรรม พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่ หมู่บ้านแม่หลองใต้ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย เมื่อเดินทางระหว่างเส้นทางบ้านแม่ลานหลวง-บ้านแม่หลองน้อย ก่อนถึงบ้านห้วยปูน้อย รถยนต์ไม่สามารถเข้าเกียร์ได้ ทำให้สูญเสียการควบคุม ชนกับผนังดินและพลิกคว่ำ ผอ.เจริญ ธรรมบัณฑิต และนายอรรถพล มีธรรมะ เจ้าหน้าที่ขับรถปลอดภัย เวลาต่อมาได้ประสานช่างเพื่อทำการกูรถยนต์ และดำเนินการซ่อมแซมต่อไป รายละเอียด

หารือการพัฒนาอาชีพตามเขตเลือกตั้ง สส.

17 มีนาคม 2556 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย เข้าพบ นายศรีเรศ โกฎคำลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต 10 เพื่อหารือแนวทางในการจัดการพัฒนาอาชีพตามเขตเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้จัดสรรงบประมาณให้เขตเลือกตั้งละ 5 แสนบาท

ในการนี้ สส.ศรีเรศ โกฎคำลือ ได้กำชับให้พัฒนาอาชีพตามแนวทางการท่องเที่ยว มีสินค้าที่ระลึก งานบริการ รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์กาแฟในพื้นที่ดอยม่อนจอง อำเภออมก๋อย ซึ่ง กศน.อำเภออมก๋อยได้จัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ที่บริษัท กาแฟดอยช้าง จำกัด อำเภอแม่สรวย และสถานนีเกษตรที่สูงปางขอน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวม 2 ครั้ง ๆ ละ 40 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรเป็นอย่างดียิ่ง ขณะนี้เกษตรในพื้นที่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งต้นแก่ เพาะต้นกล้าและเตรียมแปลงปลูก ซึ่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่ จะเดินไปเยี่ยมในพื้นที่ดังกล่าวเร็ว ๆ นี้

ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นิเทศก์งานพื้นที่สูง

17-19 พฤศจิกายน 2555 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครูนิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยม และนิเทศก์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) พื้นที่ตำบลสบโขง โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์การเรียนฯ ผู้เรียน และชุมชนบนพื้นที่สูง

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress