รองเลขาธิการกศน.ติดตามการดำเนินงาน

6 ธันวาคม 2557 ดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน.เยี่ยมชมการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ที่เราชาว กศน.ไปถักทอสร้างโอกาสทางการศึกษาในที่ๆโรงเรียนในระบบไม่สามารถเข้าไปถึง จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของครู กศน.บนดอยที่เรียกว่าครู ศศช.(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”) ที่ทำการสอนเด็กและเยาวชนให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อนุบาลไปถึงในระดับประถมศึกษา พร้อมกับการสอนวิชาอาชีพ ทั้งสุขอนามัยในชุมชน จนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ขอขอบคุณ https://www.gotoknow.org/posts/581831

ผู้ว่าราชการฯตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการท่องเที่ยว

21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.30 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง บ้านมูเซอปากทาง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย มีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย กล่าวรายงานความเป็นมา โดยมีท่านปลัดอำเภอ และนายกอบต.ม่อนจอง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้ว่าราชการได้สอบถามปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง จากนั้นได้รับมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน ๒ คน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับหัวหน้าส่วนราชการพร้อมชาวบ้านที่ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

29-30 มีนาคม 2556 กศน.อำเภออมก๋อย ได้รับเกียรติจากนายธารินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภออมก๋อย ณ บ้านมูเซอปากทาง และติดตามการดำเนินงานการฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ตำบลม่อนจอง มีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย บรรยายสรุป ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภออมก๋อย ร่วมรับฟัง

รองสมุหราชองครักษ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.

4 มกราคม 2556 พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ ได้มาตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จทรงงานในพื้นที่ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดงใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

ผู้อำนวยการ กศน.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อมก๋อย

27 พฤศจิกายน 2555 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมงาน  ศศช.แม่ฟ้าหลวง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู ครูนิเทศก์ ให้การต้อนรับและนำเข้าพื้นที่

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้เข้าพื้นทีตำบลอมก๋อย และตำบลนาเกียน เพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะครูในพื้นที่ เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ที่จะเสด็จทรงงานในพื้นที่ เดือนมกราคม 2556

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress