ประชุมการมีส่วนร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต

5 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 พร้อมกันนี้มีกรรมการ ปปช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมคิด ยังเยี่ยม นางนฤมล วสิกชาติ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา และพ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ หลาวทอง) และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายห้ความรู้แก่บุคลากรครู ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใส”  ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

แข่งขันทักษะการอ่านออกเสียง-ประกวดคัดไทย

8 มกราคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อยร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช:NSTDA) จัดโครงการแข่งขันทักษะการอ่านออกเสียง-ประกวดคัดไทย นักเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เป็นโครงการต่อเนื่องที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ จากการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะผู้เรียน และกระตุ้นการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน180 คน จาก 18 ศศช. ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

กศน.อมก๋อย ร่วมงานพิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน

4 พฤศจิกายน 2556 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานพิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน นำโดยนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการร้านจิตรลดา เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รับมอบอาคารเรียนจากสโมสรโรตารีเชียงใหม่

11 พ.ค. 56 กศน.อำเภออมก๋อยรับมอบอาคารเรียนจากสโมสรโรตารีคลับเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านราชา ตำบลสบโขง โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสโมสรโรตารีเชียงใหม่และคณะ

การรับมอบอาคารเรียนครั้งนี้ มีอาคารเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ทั้งหมด 28 ศูนย์การเรียนฯ ในพื้นที่ตำบลสบโขงที่ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน, ห้องน้ำ, โรงอาหาร ระบบโซลาเซลล์ พร้อมด้วยอุปกรณ์สื่อการเรียนทางไกล รวมเป็นเงิน 5.6 ล้านบาท โดยงบประมาณสนับสนุนจากสโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย R.C. of Tsuruga, R.C. of Takefu, R.C.Takefu Fuchu, R.C. of Wakasa, R.C. of Tsuraga Nishi, R.C. of E-Club, D2650 Japan, โรตารี่สากล  และสโมสรโรตารีเชียงใหม่

ประชุมกรรมการสถานศึกษาสัญจร

15-16 มีนาคม 2556 คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมสัญจรและนิเทศงาน ศศช. ในพื้นที่ตำบลม่อนจอง ณ ศศช.บ้านมูเซอหลังเมือง ในการนี้ กศน.อำเภออมก๋อย ได้รับเกียรติจากนายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอมก๋อย ในฐานะประธานกรรมการสถานศึุกษาเป็นผู้นำคณะ โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้

  1. การดำเนินงาน ศศช.
  2. การจัดโครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม)
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
  4. การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
  5. ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
  6. การจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภออมก๋อย
  7. การดำเนินการในโครงการพระราชดำริ (กพด.)

อบรมเชิงปฏิบัติการ กศน.รักษ์ฟันปี 2555

กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับ โรงพยาบาลอมก๋อยจัดอบรมเชิงปฏิบัิติการ กศน.รักษ์ฟันปี 2555

กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับโรงพยาบาลอมก๋อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรครู กศน.ประจำปี 2555 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลอมก๋อย มาให้ความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

วันที่ 6 มีนาคม 2555 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับ โรงพยาบาลอมก๋อย จัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรครู กศน.ประจำปี 2555 โดยมีผอ.เจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีเปิด โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลอมก๋อยจัดวิทยากรมาให้ความรู้กับบุคลากร เพือหาแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากและฟันของนักเรียนในความรับผิดชอบขอบ กศน. ซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ในงานได้มีคณะครูจากโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม, โรงเรียนบ้านยางเปา และโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ พร้อมกับเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้กับคณะครูของกศน.อำเภออมก๋อย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่ทุรกันดาร

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress