รับมอบบ้านพักครูจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

24-25 พฤษภาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขึ้นไปติดตามการก่อสร้างและทำพิธีรับมอบอาคารบ้านพักครูจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ศศช. โดยปี 2557 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนก่อสร้างบ้านพักครูให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จำนวน 11 ศูนย์การเรียน รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

สืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง

20 เมษายน 2558 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต และคณะครู ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย แสดงความกตัญญูกตเวทิตา เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว พร้อมกันนี้คณะครู ได้รดน้ำดำหัว ขอพร จากนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เวลาต่อมา ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครูได้เข้ารดน้ำดำหัวนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย

รองเลขาธิการกศน.ติดตามการดำเนินงาน

6 ธันวาคม 2557 ดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน.เยี่ยมชมการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ที่เราชาว กศน.ไปถักทอสร้างโอกาสทางการศึกษาในที่ๆโรงเรียนในระบบไม่สามารถเข้าไปถึง จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของครู กศน.บนดอยที่เรียกว่าครู ศศช.(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”) ที่ทำการสอนเด็กและเยาวชนให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อนุบาลไปถึงในระดับประถมศึกษา พร้อมกับการสอนวิชาอาชีพ ทั้งสุขอนามัยในชุมชน จนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ขอขอบคุณ https://www.gotoknow.org/posts/581831

เวทีเสวนาความคิดเห็นความเข้าใจหลัก 12 ประการ

22 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และบุคลากรครู กศน. จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความความคิดเห็นความเข้าใจในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนักศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย เข้าร่วมเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

ตลาดนัดเสื้อผ้าสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

17 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดตลาดนัดเสื้อผ้า ตามโครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน มีร้านค้าเข้าร่วมเปิดร้าน และนักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

อบรมครูพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ

11 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยความร่วมมือ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีบุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อยเข้ารับการอบรมพัฒนาจำนวน 40 คน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress