กศน.อมก๋อย สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2556

22 เมษายน 56 กศน.อำเภออมก๋อย สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวกรรมการสถานศึกษา โดยมี ผอ.เจริญ ธรรมบัณฑิต นำข้าราชการ บุคลากรครู ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง แสดงความกตัญญูกตเวทิตา เป็นสิริมงคลต่อบุคลากร และครอบครัว เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สืบสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมกันนี้ บุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อยได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อขอพร สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาาน

ประชุมกรรมการสถานศึกษาสัญจร

15-16 มีนาคม 2556 คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมสัญจรและนิเทศงาน ศศช. ในพื้นที่ตำบลม่อนจอง ณ ศศช.บ้านมูเซอหลังเมือง ในการนี้ กศน.อำเภออมก๋อย ได้รับเกียรติจากนายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอมก๋อย ในฐานะประธานกรรมการสถานศึุกษาเป็นผู้นำคณะ โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้

  1. การดำเนินงาน ศศช.
  2. การจัดโครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม)
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
  4. การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
  5. ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
  6. การจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภออมก๋อย
  7. การดำเนินการในโครงการพระราชดำริ (กพด.)

ทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากพื้นที่สูงภาคเหนือ

27 กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภออมก๋อย จัดมอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 2555-2557 ปีที่ 2 ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยนางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผุ้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมมอบทุน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จัดมอบทุนการศึกษา เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา ที่ทรงห่วงใยในการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ในการรับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆประกอบการนโยบายรัฐบาลสนับสนุนผู้ยากไร้หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อเพื่อนำสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตัวเองได้ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress