โครงการพระราชดำริ

Print Friendly, PDF & Email

งานโครงการพระราชดำริ
ในพื้นที่อมก๋อย

โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

 • ส่งเสริมให้เกษตรกรในโครงการมีรายได้ โดยการปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่นผัก กาแฟ ไม้ผล พืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ และการประมง
 • พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตชาวเขา
 • สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
 • อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ลดปัญหาการปลูกพืชเสพติด (ฝิ่น)
 • ลดปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร

พื้นที่

 • บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ที่ 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • บ้านผีปานเหนือ หมู่ที่ 10 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • บ้านพะเบี้ยว หมู่ที่ 11 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • บ้านแม่แฮหลวง หมู่ที่14 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เครือข่าย

 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 • หน่วยจัดการต้นน้ำ
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 • กรมชลประทาน
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

 

 ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูง
ภารกิจ

 • ส่งเสริมการปลูกกาแฟ และไม้ผลเมืองหนาว
 • วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่
 • ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
 • จัดหาแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร
 • ปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักป่าและรักษาสภาพต้นน้ำ
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

พื้นที่

 • บ้านห้วยยาบ, ห้วยขนุน หมู่ที่ 8 ต.แม่ตื่น (ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงบ้านชิแบร)
 • บ้านขุนอมแฮดนอก, ขุนอมแฮดใน หมู่ที่5 ต.สบโขง (ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงแบแล)
 • บ้านมะหินหลวง หมู่ที่21 ต.นาเกียน (ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงบ้านนาเกียน)
 • บ้านทุ่งต้นงิ้ว,บ้านบรอโกร หมู่ที่ 11 ต.แม่ตื่น (ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงบ้านทุ่งต้นงิ้ว

เครือข่าย

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 • หน่วยจัดการต้นน้ำ
 • กรมชลประทาน
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น กรมการปกครอง
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กองทัพภาคที่ 3
 • กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • กรมป่าไม้

 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ภารกิจ

 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ
 • ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 • ด้านการอนุรักษืทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

พื้นที่

 • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)109 แห่ง

เครือข่าย

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
 • กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านพะกะเช/ผาแดง
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลอมก๋อย
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 6 ตำบล
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยจัดการต้นน้ำ แม่เทย/ห้วยโป่ง/แม่ระอา/ห้วยจิโน
 • หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่10
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress