โครงสร้างการบริหาร

Print Friendly, PDF & Email

โครงสร้างการบริหารโครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงาน
อำนวยการ
กลุ่มงาน
โครงการพระราชดำริ
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงาน
ส่งเสริมและบริการ
กศน.ตำบล ศศช. งานอัธยาศัย ประกันคุณภาพ
แผนงาน/โครงการ โครงการขยายผลโครงการหลวง  การศึกษานอกระบบ
การจัดการศึกษาพื้นที่สูง  ห้องสมุดประชาชน มาตรฐานที่ 1
ประชาสัมพันธ์
     – แผนพัฒนา โครงการอนุรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น    คุณภาพผู้เรียน ประสานงานเครือข่าย
     – แผนปฏิบัติการ  สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง       – การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  แผนการเรียนรู้  วัฒนธรรมและประเพณี  มาตรฐานที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงิน/งบประมาณ  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร       – การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  คู่มือการดำเนินงาน  แหล่งเรียนรู้    คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ เทคนิคซ่อมบำรุง
บัญชี  เครือข่ายเพื่อการศึกษา  การส่งเสริมการรู้หนังสือ  การนิเทศติดตามผล  ศูนย์การเรียนรู้ตำบล  มาตรฐานที่ 3        – สาธารณูปโภค
พัสดุ  รายงานผลการดำเนินงาน  หลักสูตร  การวัดผล/ประเมินผล  สายใย กศน.     การบริหารการศึกษา        – คอมพิวเตอร์
อาคารสถานที่  แผนการเรียนรู้  หลักฐานการจบ  Student Chanel  มาตรฐานที่ 4 กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
ยานพาหนะ  คู่มือการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงาน     การประกันคุณภาพการศึกษา ใบวุฒิบัตร/อนุโมทนาบัตร
บุคลากร/การปฏิบัติงาน  การนิเทศติดตามผล  มาตรฐานที่ 5 หนังสือรับรองต่าง ๆ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การวัดผล/ประเมินผล     อัตลักษณ์ของสถานศึกษา การจัดเวรยาม
ธุรการและสารบรรณ  หลักฐานการจบ  มาตรฐานที่ 6 รายงานผลการดำเนินงาน
     – ประจำเดือน  รายงานผลการดำเนินงาน     มาตรการส่งเสริม
     – ไตรมาส

คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย

[table id=3 /]

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress