ข้าราชการและบุคลากรครู

Print Friendly, PDF & Email

ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร

นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย

15 นายนิติพงษ์ ธนภัทรศึกดิ์กุล

ข้าราชการครู
นายนิติพงษ์ ธนภัทรศักดิ์กุล

ตำแหน่ง ครู
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

19
นางจุฑาลักษณ์ จันธี
ข้าราชการครู
ตำแหน่ง ครู

นางสุทธินี  มูลประเสริฐ
พน้กงานราชการ ครูอาสาสมัครพื้นราบ
กลุ่มงานวิชาการ/สายสามัญ

004 นางสาวสายพิน  ชมชื่นนางสาวสายพิณ  ชมชื่น
พนักงานราชการ

ครู กศน.ตำบลอมก๋อย
กศน.ตำบลอมก๋อย
006 นายบุญเรือง  ปัญญาเจ๊กนายบุญเรือง  ปัญญาเจ๊ก
พนักงานราชการ

ครู กศน.ตำบลนาเกียน
 กศน.ตำบลนาเกียน
005 นางสาวดอกสร้อย  จันทร์หล้านางสาวดอกสร้อย  จันทร์หล้า
พนักงานราชการ
ครู กศน.ตำบลยางเปียง
กศน.ตำบลยางเปียง
007 นางสาวกรรณิการ์  สุยะภูนางสาวกรรนิการ์  สุยะภู
พนักงานราชการ
ครู กศน.ตำบลสบโขง
กศน.ตำบลสบโขง
008 นางสาวพรพิมน  สิริมิ่งขวัญนางสาวพรพิมน  สิริมิ่งขวัญ
พนักงานราชการ
ครู กศน.ตำบลม่อนจอง
กศน.ตำบลม่อนจอง
009 นางสาวอาภรณ์  ทูตศิรินางสาวอาภรณ์  ทูตศิริ
พนักงานราชการ

ครู กศน.ตำบลแม่ตื่น

กศน.ตำบลแม่ตื่น
นางสาวมัณฑนา ศรีวงศ์ษา
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววริชยา เสริมมติวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน

ขยายเต็มหน้าจอ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress