กศน.อำเภออมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email

ประวัติสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย เดิมใช้ชื่อ  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมก๋อย  สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2536 พร้อมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออื่นทั่วประเทศ รวม 789 แห่ง

พ.ศ. 2551 ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 599 หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อยอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภออมก๋อย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อยดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนตามภารกิจหลัก ดังนี้
1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
4. จัดส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่
5. จัดส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
7. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
8. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด
12. ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยใช้แนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
13. โครงการส่งเสริมการอ่าน กศน.เพื่อนเรียนรู้ สู่ชุมชน (ส่งเสริมการรู้หนังสือ)
12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย
599 หมู่ 1 ถนนเจริญทัศนา ตำบลอมก๋อย
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ 099-4-00015599-9
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5346-7070 (วัน-เวลาราชการ)
E-mail : omkoi.nfe@hotmail.com (งานธุรการ, บุคลากร, สำนักงาน, ประชาสัมพันธ์)
E-mail : omkoi.nfe@gmail.com (งานสารสนเทศ, เว็บไซต์ )

  • ประวัติอำเภออมก๋อย
  • ทำเนียบผู้บริหาร กศน.อำเภออมก๋อย
  • ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่สูง อำเภออมก๋อย

การเดินทางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่อำเภออมก๋อย

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress