การศึกษาต่อเนื่อง

Print Friendly, PDF & Email

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กิจกรรมที่มีการจัดให้กับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปจะเน้นเนื้อหาความรู้และทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพของแต่ละ ภูมิภาคแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นอาทิเช่นให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการระบบบัญชีการตลาดและการบริหารอย่างครบวงจร สามารถประกอบอาชีพสมัยใหม่หรืออาชีพที่ก้าวหน้าในอนาคตหรืการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพได้รู้จักนำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นให้ประชาชนได้ฝึกและพัฒนาทักษะ อาชีพเบื้องต้นเพื่อให้สามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและนำความรู้ ทักษะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

– ฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ (ผู้เรียน 2 กลุ่มคือ ผู้เรียนปกติ และผู้เรียนพิการ)
– จัดกลุ่มพัฒนาอาชีพ
– ฝึกอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี

2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมนี้จัดเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนโดยเน้นการกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดให้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าเกียรติศักดิ์ของตนเองซึ่งมีเนื้อหาของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันได้แก่ครอบครัวศึกษาดนตรีกีฬายาเสพติดประชาธิปไตย การอนุรักษ์-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณธรรมจริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณคดี ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าค่าย การแข่งขัน การศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เน้นผู้สูงอายุและเยาวชน

3. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่

  • ศูนย์การเรียนชุมชน กิจกรรมนี้ จัดเพื่อเป็นฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  • อาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (อส.กศน.) กิจกรรมนี้ จัดเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีจิตอาสาข้าราชการบำนาญตลอดจนผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อาสาเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอก ระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน อำเภอละ 1 – 3 คน
  • การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาในการปรับปรุง ชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชนสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมการทำเวทีชาวบ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น หลักสูตรระยะสั้น การรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ การจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
  • การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา กิจกรรมนี้ จัดในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย “แม่ฟ้าหลวง” โดย พนักงานราชการ ซึ่งในส่วนนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

– หลักสูตรระยะสั้น (ปกติ)
– หลักสูตรการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ปกติ)

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress