ปฏิทินการศึกษา

Print Friendly, PDF & Email

ปฏิทินการปฏิบัติงานสายสามัญ

ตารางการปฏิบัติงานประจำปี

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 – 30  เมษายน/1 – 30 ตุลาคม
  • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา เมษายน/ตุลาคม
  • ปฐมนิเทศนักศึกษา  เดือนพฤษภาคม/ตุลาคม
  • ครูประจำกลุ่ม ส่งคะแนนเก็บ/กพช./ประเมินคุณธรรมจริยธรรม เดือนกันยายน/กุมภาพันธ์
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กันยายน/กุมภาพันธ์
  • สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน กันยายน/กุมภาพันธ์
  • ประมวลผลนักศึกษาจบหลักสูตร กันยายน/มีนาคม
  • ปัจฉิมนิเทศ  กันยายน/มีนาคม

การขอจบการศึกษา

 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

งานทะเบียนนักศึกษา-สายสามัญ
โหลดใบสมัครและแบบคำร้องอื่น ๆ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress