ระเบียบ, กฏหมาย

Print Friendly, PDF & Email

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกฎหมายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถดูได้จากคู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

คำสั่งมอบอำนาจ ผอ.กศน.อำเภอ/ผอ.กศน.จังหวัด

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ระเบียบและกฎหมาย เครื่องแบบพนักงานราชการ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ
พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณและอนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.๒๕๒๖
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา
ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำร้องเรียนฯ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ (ยกเลิก)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับนักเรียนฯ พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยฯ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๔)
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ฯ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางการอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๔)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๕)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

คำถามยอดฮิต

ถามว่า–เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี มาสมัครเรียน กศน. รับได้ไหม
ตอบว่า–กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรใหม่คือประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน

หมายความว่า ถ้าไม่เรียนในระบบโรงเรียนก็เรียน กศน.ได้ ถึงแม้จะอายุไม่ถึง 15 ปีก็ตาม แต่ถ้าเรียนในระบบโรงเรียนแล้วก็เรียน กศน. ไม่ได้ แต่เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี ที่มาเรียน ประถม และ ม.ต้น กับ กศน. ให้ สพท. รู้ข้อมูลว่าเด็กที่ยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เรียนอยู่ที่ไหนบ้าง (ม.ปลาย ไม่ต้องแจ้ง ) เป็นการแจ้งเพื่อทราบ ไม่ใช่เพื่อขออนุญาต

ถามว่า–ต้องมีหนังสือส่งตัวจากสถานศึกษาในระบบหรือเขตพื้นที่การศึกษาหรือไม่
ตอบว่า–เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีที่ไม่ได้เรียนต่อการศึกษาภาคบังคับหรือออกกลางคันส่วนใหญ่ไม่ได้ติดต่อสถานศึกษาเดิม ฉนั้นจึงไม่มีหนังสือส่งตัวจากสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นหน้าที่ กศน.อำเภอที่รับสมัครต้องทำหนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเอง กรณีเด็กมาเรียนในระดับประถมฯ และ ม.ต้น เป็นการแจ้งเพื่อทราบ ไม่ใช่เพื่อขออนุญาต

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress