ศศช.บ้านทีผะแหล่

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านทีผะแหล่

บ้านทีผะแหล่  เป็นหย่อมบ้านหนึ่งของหมู่บ้านแม่เงา  ตั้งอยู่ หมู่ที่  9  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เดิมได้มีการก่อตั้งครั้งแรก  เมื่อประมาณ  100  ปี  มาแล้ว    สภาพโดยทั่วไป  เป็นที่ราบเชิงเขาติดแม่น้ำเงา  ภายนอกบริเวณหมู่บ้านเป็นป่าดิบต้นน้ำ  ประชากรทั้งหมดเป็นคนไทยชนเผ่า  ปากาเกอะญอ( กระเหรี่ยง)  มีการติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้าน  เป็นภาษาประจำเผ่า  พูดภาษาไทยได้เล็กน้อย    มีอาชีพเกษตรกรรม    ทำไร่ข้าวหมุนเวียน  เลี้ยงสัตว์  และหาของป่า

ปัจจุบันบ้านทีผะแหล่มีจำนวนหลังคาเรือน  20 หลังคาเรือน  มีจำนวนประชากรทั้งหมด  130  คน  แยกเป็นชาย  74  คน  หญิง  56  คน  ประชากรส่วนใหญ่  นับถือ  มี  ศาสนาพุทธ และศาสนา
คริสต์  ตามลำดับ  สำหรับชื่อหมู่บ้านเป็นภาษาปากาเกอะญอ  แปลเป็นไทย  ว่า  “น้ำกว้าง หรือใหญ่”

ข้อมูลประชากรบ้านทีผะแหล่  พ.ศ.  2555
จำนวนหลังคาเรือน        20    หลังคาเรือน
จำนวนครอบครัว        23    ครอบครัว
จำนวนประชากร        130    คน
จำนวนประชากรชาย        74    คน
จำนวนประชากรหญิง        56    คน

การเดินทาง การเดินทางเข้าพื้นที่ บ้านทีผะแหล่มีทางหลัก 3 ทาง คือ

 1. เดินทางเข้าทางบ้านขุนหาด ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  ระยะทางจาก อ.อมก๋อย ถึงบ้านขุนหาด 40 กิโลเมตร ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นต้องเดินเท้า ต้องผ่านดอยสูงของบ้านตะกอคะ และบ้านปิโกรจากนั้นเดินตามแม่น้ำเงาผ่าน บ้านมอโพทะ บ้านวาเมทะ ถึงบ้านทีผะแหล่  ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง
 2. เดินทางเข้าทางบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระยะทางจาก อ.อมก๋อย ถึงบ้านแม่ระเมิง  250 กิโลเมตรจากนั้นต้องเดินเท้าผ่านบ้านพะโบะคี ขึ้นดอยสูงที่บ้านมอโจ และถึงบ้านทีผะแหล่ ใช้เวลาประมาณ  6  ชั่วโมง
 3. เดินทางจาก อ.อมก๋อย เข้า อ.แม่สะเรียง ถนนทางหลวง 108 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 105 ผ่าน อ.สบเมย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า อุทยานแห่งชาติแม่เงา เลี้ยบแม่น้ำเงาประมาณ 65 กิโลเมตร ถึง บ้านทีผะแหล่

พิกัด GPS     17º33’56.31”N  98º09’30.74”E

ศาสนา
ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธและคริสต์

ผู้นำชุมชน

 • นายดิเผลอะ  โศจิอรุณ ส.อบต.
 • นายพะนู  วนาวิเศษศรี ส.อบต.
 • นายดิเผลอะ  โศจิอรุณ  อสม
 • นายศรชัย  โศจิอรุณ  อสม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • การถักแห   นายกิกะ  วสุธานที
 • การจักสาน   นายจะเซ   พาเก

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย

 • การสื่อสาร   วิทยุสื่อสาร
 • ไฟฟ้า   พลังงานโซลาเซลล์ 12แผง
 • ประปา  ประปาภูเขา
 • ห้องน้ำ  ห้องน้ำครู 1ห้อง  ห้องน้ำนักเรียน 2 ห้อง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีผะแหล่
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีผะแหล่ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนในชุมชนเมื่อ พ.ศ.  2543  โดยได้อาศัยบ้านของชาวบ้านเพื่อจัดการเรียนการสอน  จากนั้นได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ  ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนเป็นการถาวร  โดยก่อสร้างศูนย์การเรียนขึ้นเมื่อเดือน  พฤษภาคม  2546  ลักษณะของอาคารมีโครงสร้างเป็นไม้ขนาด  6X9  เมตร  หลังคามุงสังกะสี  พื้นเป็นปูนซีเมนต์  ใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 แผง

การใช้งานของศูนย์การเรียน  นอกจากใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคนทั้งหมู่บ้านแล้ว  ยังเป็นที่พักครูผู้สอน  สถานที่ประชุม  พบปะสังสรรค์  เป็นสถานที่ดำเนินโครงการสาธิตแก่ชุมชน

ผู้เรียนของ ศศช.  ทั้งหมด     53    คน
เตรียมความพร้อม        28     คน
ช่วงชั้นที่ 1            5    คน
ช่วงชั้นที่ 2            5    คน
ช่วงชั้นที่ 3            3    คน
ช่วงชั้นที่ 6            2    คน
ผู้เรียนผู้ใหญ่        10    คน

 

 

 

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress