ศศช.บ้านสะเรเดคี

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านสะเรเดคี


ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้าน สเรเดคี
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา   “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านสเรเดคี  ถือกำเนิดขึ้นโดยครูนิเทศกลุ่ม  ทีผะแหล่  (มอโพทะ)  นาย  สายฝนจันทร์พร่ำ  ทีสำรวจหมู่บ้าน  จำนวนเด็กและประชากรที่ยังไม่มี  ศศช.  เห็นว่า หมู่บ้านสเรเดคีมีเด็กอยู่ในวัยเกณฑ์เรียนพอสมควร  ประกอบกับชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้  ครูนิเทศก์จึงประสานหน่วยเหนือจัดทำโครงการจัดสร้าง ศศช. ขึ้น  โดยใช้งบประมาณจากชาวบ้านที่สร้างด้วยไม้ใผ่  อาศัยครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง  ศศช. บ้านสเรเดคี  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2543   โดยมีลีลักษณะเป็นฟากไม้ใผ่ทั้งหลังรวมทั้งหลังคาด้วย มีความกว้าง x ยาว  4 x 7 เมตร  ต่อมา  ในปี  2544  ครูวีรพล  เกี๋ยงมณา  ได้มาสานงานต่อและเห็นว่า  ศศช.อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและคับแคบ  ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนจึงได้ประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อหางบประมาณมาสร้าง ศศช. ใหม่และได้งบประมาณจาก   คุณ อิสริยาภรณ์  เจริญศรี อาคารเรียนหลังใหม่สร้างเสร็จเมื่อวันที่  19  มกราคม  พ.ศ.  2546  อาคารเรียนมีลักษณะเป็นอาคารไม้   หลังคาสังกะสี  สลับแผ่นใส  มีขนาดกว้าง  x ยาว   6 x 9  เมตร

ผู้นำในชุมชน
นาย แดง   มิตรจอง  ผู้ใหญ่บ้าน
นายหนอเป็ง          มิตรจองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายวากา      ศุภรนานา  ผู้นำศาสนาคริสต

พิกัดGPS 47Q41.4781 194045 ความสูงจากระดับน้ำทะเล 984 m

ลักษณะภมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงสลับกันไปมาป่าไม้เป็นป่าผลัดใบมีแม่น้ำเงาเป็นแม่น้ำหลักในชุมชน

เศรษฐกิจ
ในชุมชนมีการประกอบอาชีพทำนาและทำไร่

การคมนาคม
การเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่และสามารถใช้รถจักยานยนต์ในหน้าแล้ง

ศาสนา
มีการนับถือพุทธ-ผีเป็นส่วนใหญ่และศาสนาคริสตบางส่วน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จักสาน   เรียกขวัญ   เลี้ยงผี

การเดินทาง  สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางดังนี้

1. เดินทางเข้าทางบ้านขุนหาด ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจาก           อำเภออมก๋อย ถึงบ้านขุนหาด 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นต้องเดินทางด้วยเท้า               จากบ้านขุนหาด ถึงบ้านตะกอคะ 10 กิโลเมตร บ้านตะกอคะเดิน เข้าสู่บ้านปริโกร 7 กิโลเมตร บ้านปริโกร เดินลงตามน้ำเงา 4 กิโลเมตรถึงบ้านมอโพทะ
2. เดินทางเข้าทางบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางจาก             อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่อ่องสอน ถึงบ้านแม่ระเมิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร (เส้นทางราดยาง) จากนั้นเดินเท้าผ่านบ้านเคลอะดีคี ขึ้นดอยสูงที่บ้านบราเด เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่   ที่บ้านสะเรเดคี  จากนั้นเข้าสู่บ้านมอโพทะ
3. เดินทางจากอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 120 กิโลเมตร(เส้นทางราดยาง) และเข้าทางอุทยานแห่งชาติน้ำเงา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 40 กิโลเมตร (เส้นทางราดยาง) จากนั้นเข้าไปยังบ้านทีผะแหล่ ประมาณ 65 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (เส้นทางลูกรัง) จากนั้นต้องเดินด้วยเท้าไปอีกประมาณ 3 ชั่วโมงจึงจะถึงบ้านมอโพทะ

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย

  • ใช้วิทยุในการสื่อสาร
  • ใช้ไฟฟ้าระบบโซล่าเซล
  • น้ำประปาเป็นแบบประปาภูเขา
  • ห้องน้ำมี 2 ห้อง

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress