ศศช.บ้านมอโพทะ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านมอโพทะ

นายหน่อเตอ นายปอเส่พอ เป็นผู้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อก่อนมีแค่ 7 ครอบครัว หลังจากนั้นมีคนมาจากบ้านสเรเดคี บ้านตะกอคะ มีนางปิลิ นางเกียวแฮ นางกาแฮ นางหมื่อแพ นายทีลูพอ นายคะโค่ จนถึงปี 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 33 หลังคาเรือน ในปี 2547 เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติถูกน้ำพัดพาไป 24 หลังคาเรือน เหลือ 9 หลังคาเรือน ที่ไม่น้ำพัดพาไป มีชาวบ้านางส่วนได้อพยพไปตั้งหมู่บ้านใหม่ ห่างจากหมู่บ้านเดิม 800 เมตร และตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า เหลอผะโดะ และได้มีบางส่วน ย้ายไปบ้านยางใต้ บ้านก่อซาง บ้านน้อย

ประวัติหมู่บ้านเหลอผะโดะ โดยมีนายคะโค่ นายยาโน๊ะ เป็นผู้สำรวจพื้นที่ทำเลหลังจากถูกน้ำท่วม มีผู้คนเข้ามาอาศัยเรื่อยๆ มีนางปิลิ นายพะแอะ นางเกียวแฮ จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด12 หลังคาเรือน

พิกัด GPS     17º33’57.16”N 98º11’04.05”E

ข้อมูลด้านประชากร
จำนวนประชากร 32 หลังคา แบ่งเป็น 2 หย่อมบ้าน  (บ้านมอโพทะ,บ้านเหลอผะโดะ)

ผู้นำในชุมชน

  • นาย แดง   มิตรจอง  ผู้ใหญ่บ้าน
  • นายหนอเป็ง  มิตรจอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายวากา      ศุภรนานา  ผู้นำศาสนาคริสต

ลักษณะภมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงสลับกันไปมาป่าไม้เป็นป่าผลัดใบมีแม่น้ำเงาเป็นแม่น้ำหลักในชุมชน

เศรษฐกิจ
ในชุมชนมีการประกอบอาชีพทำนาและทำไร่

การคมนาคม
การเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่และสามารถใช้รถจักยานยนต์ในหน้าแล้ง

ศาสนา
มีการนับถือพุทธ-ผีเป็นส่วนใหญ่และศาสนาคริสตบางส่วน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จักสาน   เรียกขวัญ   เลี้ยงผี

การเดินทาง  สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางดังนี้
1. เดินทางเข้าทางบ้านขุนหาด ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจาก           อำเภออมก๋อย ถึงบ้านขุนหาด 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นต้องเดินทางด้วยเท้า               จากบ้านขุนหาด ถึงบ้านตะกอคะ 10 กิโลเมตร บ้านตะกอคะเดิน เข้าสู่บ้านปริโกร 7 กิโลเมตร บ้านปริโกร เดินลงตามน้ำเงา 4 กิโลเมตรถึงบ้านมอโพทะ
2. เดินทางเข้าทางบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางจาก             อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่อ่องสอน ถึงบ้านแม่ระเมิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร (เส้นทางราดยาง) จากนั้นเดินเท้าผ่านบ้านเคลอะดีคี ขึ้นดอยสูงที่บ้านบราเด เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่   ที่บ้านสะเรเดคี  จากนั้นเข้าสู่บ้านมอโพทะ
3. เดินทางจากอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 120 กิโลเมตร(เส้นทางราดยาง) และเข้าทางอุทยานแห่งชาติน้ำเงา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 40 กิโลเมตร (เส้นทางราดยาง) จากนั้นเข้าไปยังบ้านทีผะแหล่ ประมาณ 65 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (เส้นทางลูกรัง) จากนั้นต้องเดินด้วยเท้าไปอีกประมาณ 3 ชั่วโมงจึงจะถึงบ้านมอโพทะ

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย

  • ใช้วิทยุในการสื่อสาร
  • ใช้ไฟฟ้าระบบโซล่าเซล
  • น้ำประปาเป็นแบบประปาภูเขา
  • ห้องน้ำมี 2ห้อง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโพทะ
ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโพทะ ได้ดำเนินการจัดตั้ง ตั้งแต่พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณจากองค์กร ยูเนสโก สหประชาชาติ โดยฝ่ายสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูง ให้การสนับสนุน ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สื่อการเรียนการสอน จนถึงปี 2547 เกิดอุทกภัย ทำให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโพทะ ถูกน้ำพัดพาไปเสียหายทั้งหลัง และได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างอาคารชั่วคราว เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548 ได้รับงบประมาณ สร้างศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโพทะ ใหม่ จากโครงการส่วนพระองค์ และได้ดำเนินการสร้าง ในเดือน มกราคมถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2549

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress