ศศช.บ้านปริโกร

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านปริโกร

การเดินทาง  สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางดังนี้
1. เดินทางเข้าทางบ้านขุนหาด ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจาก           อำเภออมก๋อย ถึงบ้านขุนหาด 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นต้องเดินทางด้วยเท้า               จากบ้านขุนหาด ถึงบ้านตะกอคะ 10 กิโลเมตร และเข้าสู่บ้านปริโกร ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง (ตลอดเส้นทางเป็นทางดินลูกรัง)
2. เดินทางเข้าทางบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางจาก             อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่อ่องสอน ถึงบ้านแม่ระเมิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร (เส้นทางราดยาง) จากนั้นเดินเท้าผ่านบ้านเคลอะดีคี ขึ้นดอยสูงที่บ้านบราเด เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่   ที่บ้านสะเรเดคี  จากนั้นเข้าสู่บ้านมอโพทะและบ้านปริโกร โดยใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง
3. เดินทางจากอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 120 กิโลเมตร(เส้นทางราดยาง) และเข้าทางอุทยานแห่งชาติน้ำเงา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 40 กิโลเมตร (เส้นทางราดยาง) จากนั้นเข้าไปยังบ้านทีผะแหล่ ประมาณ 65 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (เส้นทางลูกรัง) จากนั้นต้องเดินด้วยเท้าไปอีกประมาณ 3 ชั่วโมงจึงจะถึงบ้านปริโกรฃ

ข้อมูลด้านประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 73  คน  ชาย  37  คน  หญิง  36  คน  จำนวน  16  หลังคาเรือน  16 ครอบครัว

ผู้นำในชุมชน
นายกึจา    โศจิอรุณ    เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.)
นายโค๊ะจา     โกมลจรูญ         เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงสลับกันไปมาป่าไม้เป็นป่าผลัดใบมีแม่น้ำเงาเป็นแม่น้ำหลักในชุมชน

เศรษฐกิจ
ในชุมชนมีการประกอบอาชีพทำนาและทำไร่

ศาสนา
มีการนับถือพุทธ-ผีเป็นส่วนใหญ่และศาสนาคริสตบางส่วน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จักสาน   เรียกขวัญ   เลี้ยงผี

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย

  • ใช้วิทยุในการสื่อสาร
  • ใช้ไฟฟ้าระบบโซล่าเซล
  • น้ำประปาเป็นแบบประปาภูเขา
  • ห้องน้ำมี 2 ห้อง

พิกัด GPS     17º34’55.23”N 98º11’48.36”E

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปริโกร
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปริโกร  ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนขึ้น   เพื่อจัดการเรียนการสอนในชุมชน อย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2553 โดยศูนย์การเรียนก่อสร้างขึ้น เมื่อเดือน พฤษภาคม 2552 ลักษณะตัวอาคารเป็นไม้ ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร หลังคามุงด้วยสังกะสี  (มือสอง) พื้นเป็นพื้นดินและไม้ ภายในตัวอาคารใช้สอยหลายอย่างอันประกอบด้วย ห้องพักครู     1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง (นักเรียนใช้ร่วมกับครู) ห้องน้ำ 1 ห้อง (นักเรียนใช้ร่วมกับครู) ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   และเก็บอาหารกลางวันนักเรียน 1 ห้อง และห้องเรียน 1 ห้อง มีโต๊ะเรียนจำนวน 5 ตัว ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ จำนวน 2 แผง แบตเตอรี่ 1 ก้อน

ปัจจุบันสภาพตัวอาคารเรียนผุพังเกือบทั้งหลัง เนื่องจาก 1 ปี ที่ผ่านมาที่สร้างอาคารเรียนเรียบร้อย ไม่ได้เปิดทำการเรียนการสอน เพราะขาดแคลนครูผู้สอน ทำให้ขาดการดูแลรักษา ร่วมกับไม้ที่สร้างอาคารเป็นไม้เนื้ออ่อนและเก่าจึงทำให้ผุพังได้ง่าย

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress