ศศช.บ้านตะกอคะ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านตะกอคะ

ตะกอคะ เป็นภาษาของปาเกอญอ แปลเป็นไทย คือ มะแว้งขม ก่อนที่จะมีหมู่บ้าน เมื่อก่อนมีต้นมะแว้งขมต้นหนึ่งมันใหญ่ผิดปกติ ต่อมาต้นมะแว้งก็ตาย บ้านตะกอคะ ตั้งมานานแล้วเมื่อก่อนต้องอยู่อีกดอยหนึ่ง คนมาอยู่ครั้งแรกเริ่ม คือ เครือญาติปู่ย่าตายายของนายเนาะเก้อ ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน คือ นายดาแฮ ศูภรนานาเมื่อมีผู้ใหญ่บ้าน จึงมีการตั้งหมู่บ้านขึ้น คือบ้านตะกอคะและบ้านปริโกร หมู่ที่ 8 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมานายอกโพ นิยมทศ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สอง ตั้งแต่มีบ้านตะกอคะ จำนวนหลังคาเรือนไม่ถึง 20 หลังคาเรือน มีการย้ายเข้าออกเป็นประจำผู้ใหญ่บ้านคนที่สาม คือนายมอซียู นิยมทศ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ประชากรมีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย เลี้ยงสัตว์ นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ปัจจุบันบ้านตะกอคะ มีหลังคาเรือนจำนวน 19 หลังคา

อาณาเขตติดต่อ
– ทิศตะวันตก    ติดกับ    บ้านปริโกร            ตำบลสบโขง
– ทิศตะวันออก    ติดกับ    บ้านขุนหาด            ตำบลยางเปียง
– ทิศใต้        ติดกับ    บ้านสเรเดคีและบ้านมอโพทะ    ตำบลสบโขง
– ทิศเหนือ    ติดกับ    ย้านห้วยยาว            ตำบลสบโขง

ผู้นำชุมชน/ สมาชิกอบต. อสม.
– นายมอซียู    นิยมทศ        ผู้ใหญ่บ้าน
– นายออแนะ    ดูเซอร์        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
– นายเบพอ    นิยมทศ        สมาชิก อบต.
– นายพะเระเซ    ศุภรนาน    อสม.

พิกัด  GPS 17º35’24.70”N  98º13’50.09”E

ลักษณะทางภูมิประเทศ
ลักษณะ ภูมิประเทศของบ้านตะกอคะ มีลักษณะเป็นภูเขาสูง อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีลมพัดแรงตลอดเวลาในทุกฤดู บริเวณรอบๆหมู่บ้านเต็มไปด้วยป่าไม้

เศรษฐกิจ
ทำไร่ข้าว  ทำนา และเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ

การคมนาคม
การคมนาคมไม่สะดวก ต้องเดินด้วยเท้าจากบ้านขุนหาดเข้ามาระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 – 4 ชั่วโมง

ศาสนา
ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชาวบ้านมีอาชีพเสริม คือการจักสาน  เช้น  กระด้ง  ชุมชนบ้านตะกอคะมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง

การเดินทาง
ระยะ ทางจากตัวอำเภอ   การเดินทางเท้าเข้ามาหมู่บ้านตะกอคะจากตัวอำเภอเข้ามาเป็นระยะทางประมาณ50 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนลูกรังดินแดง  40 กิโลเมตร เป็นระยะทางเดินด้วยเท้า 10 กิโลเมตร ซึ่งให้เวลาเดินทางจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลา 4 – 5 ชั่วโมง

สาธารณูปโภคและสุขอาณามัย
– การสื่อสารช่วงแรกไม่มีโทรศัพท์ ต่อมามีโทรศัพท์ใช้แต่ปัจจุบันโทรศัพท์เสียใช้ไม่ได้
– ไฟฟ้า ไม่มี มีแต่โซล่าเซลล์
– ประปา มีประปาหมู่บ้านแต่ใช้การไม่ได้เนื่องจากชาวบ้านไม่ช่วยกันดูแลรักษา

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านตะกอคะ
ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านตะกอคะ หมู่ที่ 8 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียใหม่ ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 แต่เนื่องจากไม่มีครูเข้ามาดำเนินการสอนอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีอาคารศูนย์การเรียนที่ถาวร  แต่ก็ได้ใช้บ้านของผู้ใหญ่บ้านทำการสอนและประสานงานกับชุมชน เดือนมกราคม 2544 ได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการแข่งชัน Off Road บริจาคสังกะสีและปูน เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียน ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมและดินถล่ม อาคารศูนย์การเรียนไปทั้งหลังรวมทั้งอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ต่อมาปี 2548 ได้ย้ายจุดก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนไปตั้งในที่ใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะ Dog tag การบินไทย โดยผ่านโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงได้มีอาคารศูนย์การเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress