ศศช.บ้านมอโกรทะ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านมอโกรทะ

บ้านมอโกรทะ ที่ตั้ง หมู่ที่  10  ตำบล สบโขง       อำเภอ อมก๋อย    จังหวัด เชียงใหม่ บ้านมอโกรทะตั้งมาไม่ถึง  60  ปี  เดิมที่ตั้งอยู่ในที่นากึ่งกลางระหว่างทางเดินจากบ้านมอโกรทะปัจจุบ้านถึงบ้านทีเลอเปอคีต่อมาชาวบ้านมอโกรทะเดิมจำนวน  12  ครัวเรือนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานรวมกับ ทีกะแนทะซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าจึงเปลี่ยนชื่อสถานที่ตั้งหมู่บ้านจากที่กะแนทะเป็นบ้านมอโกรทะแล้วมี ชาวบ้านจากโอโลคีย้ายเข้ามาอยู่ช่วงปี พ.ศ.2528  บ้านมอโกรทะตั้งอยู่ระหว่างบนหุบเขานุต่าหล่าของ จังหวัดตากกับภูเขาทีแนหลู่ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแม่น้าเงาโกรกั้นเขตแดนจังหวัดชาวบ้านเป็นชาวเผากะเหรี่ยง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์และ ทำนาตามลำดับการนับถือศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนาคริสต์

การตั้งบ้านเรือน
การตั้งบ้านเรือนของบ้านมอโกรทะตั้งบ้านเรือนพื้นที่ราบตามไหล่เขา  สภาพบ้านเรือน ส่วนมากทำด้วยไม้  และไม้ไผ่

อานาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ              ติดกับ     บ้านทีเลอเปอคี
 • ทิศใต้                  ติดกับ     บ้านโอโลคีบน
 • ทิศตะวันออก        ติดกับ      บ้านโอโลคีล่าง
 • ทิศตะวันตก          ติดกับ      เขตอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

ประชากร
จำนวนประชากรชาย        87     คน
จำนวนประชากรหญิง       78      คน
รวม                  165       คน

หลังคาเรือน /  ครัวเรือน
จำนวนหลังคาเรือน    34    หลังคาเรือน
จำนวนครอบครัว       38    ครอบครัว

ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านมอโกรทะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงล้อมรอบพื้นที่การตั้งหมู่บ้านค่อนข้างชัน โดยมีลำน้ำแม่เงาไหลอยู่ข้างล่างหมู่บ้าน  ซึ่งลำน้ำดังกล่าวเป็นลำน้ำที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำสาละวิน   ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ลำห้วยทำเป็นระบบปะปาภูเขาเพื่อใช้อุปโภค – บริโภค ในชุมชน  โดยชุมชนแห่งนี้จะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

สภาพอากาศ
ฤดูฝน  ตกตลอดเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-กลางพฤศจิกายน
ฤดูหนาว   อากาศเริ่มหนาวตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน  ถึงประมาณปลายเดือน  มกราคม  อากาศโดยเฉลี่ยประมาณ 20  องศา  กลางวันอากาศร้อน
ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ –  กลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนมากในตอนกลางวัน  อากาศโดยเฉลี่ยประมาณ  30  องศา

การคมนาคม  ใช้การเดินทางโดย  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และเดินเท้า  การเดินทางสามารถใช้เส้นทางได้  2 เส้นทาง คือ

 • เส้นทางจากอำเภออมก๋อย – แม่หลองน้อย – บ้านทีเลอเปอคี – บ้านมอโกรทะ  ระยะทางประมาณ  69  กิโลเมตร  สภาพถนนเป็นถนนลูกรังสลับกับราดยาง เป็นบางส่วน  การเดินทางสามารถนำรถยนต์  รถจักรยานยนต์ไปถึงบ้านราชา  และเดินเท้าเข้าถึงบ้านมอโกรทะใช้เวลาประมาณ  6 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับแต่ละฟดูกาล)
 • เส้นทางจากอำเภออมก๋อย – อำเภอแม่สะเรียง – อำเภอสบเมย  – บ้านทีเลอเปอคี – บ้านมอโกรทะ  ระยะทางประมาณ 211  กิโลเมตร สภาพการเดินทางไปตามทางหลวงซ่งส่วนใหญ่เป็นถนนราดยาง  ประมาณ  160  กิโลเมตร และถนนซีเมนต์สลับกับลูกรังปะมาณ  51 กิโลเมตร ปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมทำให้มีการสัญจสะดวกขึ้นซึ่งในฤดูฝนจะมีอุปสรรคในการเดินทางเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการเดินทางโดยเรือยนต์ของชาวบ้าน     เริ่มจากบ้านแม่เงา   อ.สบเมย  ใช้เวลาประมาณ  2-3  ชั่วโมง

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่อยู่อย่างเรียบง่าย ทำให้ชาวบ้านจึงมีการดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องผูกพันกับปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาหนี้สิน  แต่ชุมชนมีทุนที่ออมไว้เช่นการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวควาย  หมู  ไก่  รวมถึงการปลูกพริกแซมตามไร่ข้าวทำให้สามารถนำไปขายได้ประมาณครอบครัวละ 5,000 – 10,000 บาท  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบางครอบครัวที่ขยันก็สามารถมีผลผลิตได้มากกว่านี้

ผู้นำชุมชน

 • นายภาราดร   พิมานแจ่มใส  ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายเนาะออ  วสุธานที    อสม.

ศาสนา  นับถือ  ศาสนาคริสต์   ร้อยละ 70   , ศาสนาพุทธ (ผี) ร้อยละ 30

ชีวิตประจำวัน
ประชากรบ้านมอโกรทะ  ประกอบอาชีพทำไร่ข้าว ดำเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน  ที่อยู่อย่างเรียบง่าย  ไม่ต้องผูกพันธ์กับปัญหาต่างๆ  ถึงแม้ไม่มีเงินก็อิ่มได้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • นายโป๊ะคา    ภูมิปัญญาด้านช่างตีมีด

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโกรทะ
บ้านมอโกรทะมีศูนย์การเรียนสำหรับเป็นแหล่งเข้ามาศึกษาของเด็กนักเรียนและชาวบ้าน  ศูนย์การเรียนได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2538  โดยสภาพอาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ในการจัดการเรียนการสอนได้รับผู้เรียนที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่  3-  15  ปี ปัจจุบันมีผู้เรียนทั้งหมด   58  คน และกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ    มีครูรับผิดชอบ 2 คน  ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากผู้เรียนยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยและฟังภาษาไทยได้  ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ช้าและส่วนหนึ่งคือการขาดความร่วมมือจากพ่อแม่เด็ก
ศศช.บ้านมอโกรทะ จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.2538  เดิมเป็นอาคารชั่วคราว  ฝาไม้ไผ่   พื้นโรยปูน มุงสังกะสี     และได้รับการซ่อมแซมให้เป็นอาคาร  ไม้    พื้นโรยปูน  มุงสังกะสี      ขนาด กว้าง   5.5  เมตร   ยาว  15.5  เมตร   ในปี พ.ศ. 2544   โดยงบประมาณจากมูนิธิคาร์ฟู

ครูประจำ ศศช. บ้านมอโกรทะ

 • นายศุภโชค  ปัญญา
 • นายทังพะ  จรูญกรพินธุ์
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress