ศศช.บ้านทีเลอเปอคี

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านทีเลอเปอคี

บ้านทีเลอเปอคี หมู่ที่  10  ตำบลสบโขง อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งเป็นชุมชนประมาณพุทธศักราช 2532  เดิมทีตั้งอยู่บนบริเวณภูเขา  ชาวบ้าน  เรียกว่า  ทีหล่อเปอคี   มีจำนวนหลังคาเรือนไม่มาก  ภายหลังชาวบ้านได้ย้ายบริเวณที่ตั้งชุมชน ลงมาจากภูเขาเป็นที่ราบเชิงเขา  ใกล้กับแม่น้ำเงาซึ่งมีความสะดวกสบายเรื่องน้ำใช้ อุปโภค – บริ โภค   ตลอดจนการหาเลี้ยงชีพ และการไปมาหาสู่กับชุมชนอื่น  ชาวบ้านเรียกชุมชนของตนเองว่า ทีหล่อเปอทะ   ซึ่งภายหลังมีจำนวนประชากรและหลังคาเรือนเพิ่มขึ้นตามลำดับ

การตั้งบ้านเรือน    การตั้งบ้านเรือนของบ้านทีเลอเปอคีตั้งบ้านเรือนพื้นที่ราบตามไหล่เขา  สภาพบ้านเรือน ส่วนมากทำด้วยไม้  และไม้ไผ่

อานาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ              ติดกับ   บ้านจือทะ
 • ทิศใต้                  ติดกับ     บ้านมอโกรทะ
 • ทิศตะวันออก        ติดกับ      บ้านโอโลคี
 • ทิศตะวันตก          ติดกับ      เขตอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

ประชากร

 • จำนวนประชากรชาย        97     คน
 • จำนวนประชากรหญิง       90      คน
 • รวม                  187       คน

หลังคาเรือน /  ครัวเรือน

 • จำนวนหลังคาเรือน    39    หลังคาเรือน
 • จำนวนครอบครัว        42    ครอบครัว

ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านทีเลอเปอคีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงล้อมรอบพื้นที่การตั้งหมู่บ้านค่อนข้างชัน โดยมีลำน้ำแม่เงาไหลอยู่ข้างล่างหมู่บ้าน  ซึ่งลำน้ำดังกล่าวเป็นลำน้ำที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำสาละวิน  และมีลำห้วยแมโลเด ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ลำห้วยแห่งนี้ทำเป็นระบบปะปาภูเขาเพื่อใช้อุปโภค – บริโภค ในชุมชน  โดยชุมชนแห่งนี้จะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

สภาพอากาศ
ฤดูฝน  ตกตลอดเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-กลางพฤศจิกายน
ฤดูหนาว   อากาศเริ่มหนาวตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน  ถึงประมาณปลายเดือน  มกราคม  อากาศโดยเฉลี่ยประมาณ 20  องศา  กลางวันอากาศร้อน
ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ –  กลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนมากในตอนกลางวัน  อากาศโดยเฉลี่ยประมาณ  30  องศา

การคมนาคม การคมนาคมใช้การเดินทางโดย  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และเดินเท้า  การเดินทางสามารถใช้เส้นทางได้  2 เส้นทาง คือ

 • เส้นทางจากอำเภออมก๋อย – แม่หลองน้อย – บ้านทีเลอเปอคี   ระยะทางประมาณ  65  กิโลเมตร  สภาพถนนเป็นถนนลูกรังสลับกับราดยาง เป็นบางส่วน  การเดินทางสามารถนำรถยนต์  รถจักรยานยนต์ไปถึงบ้านราชา  และเดินเท้าเข้าถึงบ้านทีเลอเปอคีใช้เวลาประมาณ  4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับแต่ละฟดูกาล)
 • เส้นทางจากอำเภออมก๋อย – อำเภอแม่สะเรียง – อำเภอสบเมย  – บ้านทีเลอเปอคี   ระยะทางประมาณ 207  กิโลเมตร สภาพการเดินทางไปตามทางหลวงซ่งส่วนใหญ่เป็นถนนราดยาง  ประมาณ  160  กิโลเมตร และถนนวีเมนต์สลับกับลูกรังปะมาณ  47 กิโลเมตร ปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมทำให้มีการสัญจสะดวกขึ้นซึ่งในฤดูฝนจะมีอุปสรรคในการเดินทางเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการเดินทางโดยเรือยนต์ของชาวบ้าน     เริ่มจากบ้านแม่เงา   อ.สบเมย  ใช้เวลาประมาณ  2-3  ชั่วโมง

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
หากเอามาตรฐานเศรษฐกิจของประเทศมาวัดสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนถือได้ว่าชาวบ้านยากจนมากแต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของการตั้งหมู่บ้าน  รวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่อยู่อย่างเรียบง่าย  ถึงแม้ว่าไม่มีเงินก็อิ่มได้  จึงทำให้ชาวบ้านจึงมีการดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องผูกพันกับปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาหนี้สิน  แต่ชุมชนมีทุนที่ออมไว้เช่นการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวควาย  หมู  ไก่  รวมถึงการปลูกพริกแซมตามไร่ข้าวทำให้สามารถนำไปขายได้ประมาณครอบครัวละ 5,000 – 10,000 บาท  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบางครอบครัวที่ขยันก็สามารถมีผลผลิตได้มากกว่านี้

ด้านการปกครอง/ผู้นำชุมชน

 • นายภาราดร   พิมานแจ่มใส  ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายมอเช    วสุธานที  ผู้นำตามธรรมชาติ
 • นายสรวิทย์   อำรุงสาคร  อสม.
 • นายยะโพ   พาเลโด อสม.

ศาสนา    นับถือ  ศาสนาคริสต์   ร้อยละ 70   , ศาสนาพุทธ (ผี) ร้อยละ 30

สภาพด้านการศึกษา
ในด้านการจัดการศึกษา  บ้านทีเลอเปอคีมีศูนย์การเรียนสำหรับเป็นแหล่งเข้ามาศึกษาของเด็กนักเรียนและชาวบ้าน  ศูนย์การเรียนได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537  โดยสภาพอาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ในการจัดการเรียนการสอนได้รับผู้เรียนที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่  3-  15  ปี ปัจจุบันมีผู้เรียนทั้งหมด   45  คน และกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ    มีครูรับผิดชอบ 2 คน  ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากผู้เรียนยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยและฟังภาษาไทยได้  ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ช้าและส่วนหนึ่งคือการขาดความร่วมมือจากพ่อแม่เด็ก

ชีวิตประจำวัน
ประชากรบ้านทีเลอเปอคี  ประกอบอาชีพทำไร่ข้าว ดำเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน  ที่อยู่อย่างเรียบง่าย  ไม่ต้องผูกพันธ์กับปัญหาต่างๆ  ถึงแม้ไม่มีเงินก็อิ่มได้

สาธารณูปโภคและสุขภาพอนามัย

 • การสื่อสาร …..วิทยุสื่อสาร……….
 • ไฟฟ้า  ……..พลังงานแสงอาทิตย์…..
 • ประปา  ……ประปาภูเขา…….

ประวัติ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีเลอเปอคี
ศศช.บ้านทีเลอเปอคี ได้รับการอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.2537  เดิมเป็นอาคารชั่วคราว  ฝาไม้ไผ่   พื้นโรยปูน มุงสังกะสี     และได้รับการซ่อมแซมให้เป็นอาคาร  ไม้    พื้นโรยปูน  มุงสังกะสี      ขนาด กว้าง   8  เมตร   ยาว  12  เมตร   ในปี พ.ศ. 2544   โดยงบประมาณจากมูนิธิคาร์ฟู   ต่อมา  ได้รับงบประมาณจาก  กศน. อมก๋อย  สร้างอาคาร ไม้   มุงสังกะสี   ขนาด  กว้าง  4   เมตร  ยาว  6 เมตร    ปี พ.ศ. 2553

ครูประจำ ศศช. บ้านทีเลอเปอคี

 • นางสาวศรีสุดา    เฒ่าเขียว
 • นายวิทวัธ     ทิพย์คำ
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress