ศศช.บ้านจือทะ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านจือทะ

บ้านจือทะ  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 10 ต.สบโขง  อ.อมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง  ตั้งถิ่นฐานมานาน  พื้นที่ตั้งอยู่บนที่สูง  จากคำบอกเล่าของ  นายโตมร  อำรุงสายชลและผู้เฒ่าในหมู่บ้าน  ได้แยกตัวออกมาจากกระเหรี่ยงเดิมมาตั้งถิ่นฐาน  ณ  ที่ปัจจุบัน

สมัยก่อนนี้พื้นที่แถบนี้อุดมสมบรูณ์เป็นป่าดงดิบมีแหล่งต้นน้ำ  ไหลตลอดปีสามารถทำกินได้  โดยการทำไร่ทำนาและเลี้ยงสัตว์  แต่ในปัจจุบันมีจำนวนประชากรมากจึงมีการขยายพื้นที่ทำกินมากยิ่งขึ้น  จึงทำให้ป่าที่เคยอุดมสมบรูณ์มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วมาก

อานาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ             ติดกับ   บ้านสบโขง  เขตอำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศใต้                  ติดกับ     บ้านทีเลอเปอคี
 • ทิศตะวันออก      ติดกับ      บ้านเมโลเด
 • ทิศตะวันตก        ติดกับ      เขตอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

ผู้นำชุมชน

 • นายภารดร  พิมานแจ่มใส  ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายบุรพล  พรประภาเลิศ  ส.อบต.
 • นายสุ้ยลิ  วสุธานธี  ส.อบต.
 • นายสิทธิโชค  เบญญาบุษกร   อสม.
 • นายยิบือ  ลางโชง  อสม.

ลักษณะทางภูมิประเทศ
บ้านจือทะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงล้อมรอบพื้นที่การตั้งหมู่บ้านค่อนข้างชัน โดยมีลำน้ำแม่เงาไหลอยู่ข้างล่างหมู่บ้าน  ซึ่งลำน้ำดังกล่าวเป็นลำน้ำที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำสาละวิน  ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ลำห้วยแห่งนี้ทำเป็นระบบปะปาภูเขาเพื่อใช้อุปโภค – บริโภค ในชุมชน โดยชุมชนแห่งนี้จะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

เศรษฐกิจ
หากเอามาตรฐานเศรษฐกิจของประเทศมาวัดสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนถือได้ว่าชาวบ้านยากจนมากแต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของการตั้งหมู่บ้าน  รวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่อยู่อย่างเรียบง่าย  ถึงแม้ว่าไม่มีเงินก็อิ่มได้  จึงทำให้ชาวบ้านจึงมีการดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องผูกพันกับปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาหนี้สิน  แต่ชุมชนมีทุนที่ออมไว้เช่นการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวควาย  หมู  ไก่  รวมถึงการปลูกพริกแซมตามไร่ข้าวทำให้สามารถนำไปขายได้ประมาณครอบครัวละ 5,000 – 10,000 บาท  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบางครอบครัวที่ขยันก็สามารถมีผลผลิตได้มากกว่านี้

การคมนาคม การคมนาคมใช้การเดินทางโดย  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และเดินเท้า  การเดินทางสามารถใช้เส้นทางได้  2 เส้นทาง คือ

 • เส้นทางจากอำเภออมก๋อย – แม่หลองน้อย – บ้านจือทะ   ระยะทางประมาณ  69  กิโลเมตร  สภาพถนนเป็นถนนลูกรังสลับกับราดยาง เป็นบางส่วน  การเดินทางสามารถนำรถยนต์  รถจักรยานยนต์ไปถึงบ้านราชา  และเดินเท้าเข้าถึงบ้านจือทะใช้เวลาประมาณ  4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล)
 • เส้นทางจากอำเภออมก๋อย – อำเภอแม่สะเรียง – อำเภอสบเมย  – บ้านจือทะ   ระยะทางประมาณ 211  กิโลเมตร สภาพการเดินทางไปตามทางหลวงซ่งส่วนใหญ่เป็นถนนราดยาง  ประมาณ  160  กิโลเมตร และถนนซีเมนต์สลับกับลูกรังปะมาณ  51 กิโลเมตร ปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมทำให้มีการสัญจรสะดวกขึ้นซึ่งในฤดูฝนจะมีอุปสรรคในการเดินทางเป็นอย่างมาก    จึงต้องมีการเดินทางโดยเรือยนต์ของชาวบ้าน     เริ่มจากบ้านแม่เงา   อ.สบเมย  ใช้เวลาประมาณ  2-3  ชั่วโมง

ศาสนา   คริสต์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตีมีด,จักสาน,วัฒนธรรม)

 • นายพล  รักษา ภูมิปัญญาด้านจักสาน
 • นางสิพอ  อำรุงสายชล  ภูมิปัญญาด้านทอผ้า
 • นางสาววันเพ็ญ  เพ็ญดาว  ภูมิปัญญาด้านทอผ้า
 • นางนาเบือย  อำรุงสายชล  ภูมิปัญญาด้านทอผ้า

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย

 • การสื่อสาร  ใช้วิทยุสื่อสาร
 • ไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)
 • ประปา  ประปาภูเขา
 • ห้องน้ำ  ห้องน้ำครู  2  ห้อง  นักเรียน 2  ห้อง

ประวัติ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจือทะ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจือทะ  ได้ก่อตั้งในปี  พ.ศ. 2538  ซึ่งดำเนินการสร้างโดย ศบอ.อมก๋อย  และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงดอยเปเปอร์  โดยร่วมมือของครูประจำศูนย์การเรียนและชาวบ้านจือทะ  ต่อมาเมื่อเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2543  สภาพศูนย์การเรียนชำรุด  ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนจึงได้มีการปรับปรุงและสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ โดยได้รับการสนับสนุน  วัสดุ – อุปกรณ์จากกลุ่มอยุธยาร่วมใจและมูลนิธิ  พอ.สว.

พ.ศ.2544 ศูนย์การเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารกึ่งถาวร  และสร้างเสร็จเมื่อเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2546

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress