ศศช.บ้านคะเนจือคี

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านคะเนจือคี

บ้านคะเนจือคีเป็นหย่อมบ้านหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 10  ต. สบโขง  อ. อมก๋อย   เดิมทีการเรียกชื่อบ้านคะเนจือคี  ชาวบ้านจะเรียกว่าบ้าน “กะแนจือคี”  ซึ่งแปลว่าน้ำผึ้งซึ่งต่อมาเมื่อมีบุคคลภายนอกเริ่มเข้ามาในชุมชน  จึงมีการเรียกชื่อบ้านเป็นบ้านคะเนจือคีและใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

บ้านคะเนจือคีเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สกอร์)  มีจำนวนหลังคาเรือน 30 หลังคาเรือน  มีจำนวนครอบครัว 32  ครอบครัวมีประชากรทั้งสิ้น 160 คน

อาณาเขต
ทิศเหนือ        ติดกับ    บ้านผาแดง
ทิศใต้        ติดกับ    บ้านเมโลเด
ทิศตะวันออก    ติดกับ    บ้านคอทะ
ทิศตะวันตก        ติดกับ    บ้านจือทะ

สูงจากระดับน้ำทะเล     ความสูง   447.5  เมตร  พิกัด 17 ° 37 ’49.65 ” N  98 ° 08 ’00.88 ”  E

ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านคะเนจือคีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงล้อมรอบ  พื้นที่การตั้งหมู่บ้านค่อนข้างชัน  โดยมีลำห้วยกะแนจือคีไหลอยู่ข้างล่างหมู่บ้าน  ซึ่งลำห้วยดังกล่าวเป็นลำห้วยต้นน้ำที่ไหลลงไปสู่น้ำแม่หลอง  ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ลำห้วยดังกล่าวต่อทำเป็นประปาภูเขาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน  โดยชุมชนจะมีน้ำใช้ตลอดปีอย่างพอพียง

สภาพอากาศ
ฤดูฝน  ตกตลอดเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-กลางพฤศจิกายน
ฤดูหนาว   อากาศเริ่มหนาวตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน  ถึงประมาณปลายเดือน  มกราคม  อากาศโดยเฉลี่ยประมาณ 20  องศา  กลางวันอากาศร้อน
ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ –  กลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนมากในตอนกลางวัน  อากาศโดยเฉลี่ยประมาณ  30  องศา

การคมนาคม ใช้การเดินทางโดย รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และเดินเท้า  โดยการเดินทางสามารถใช้เส้นทางได้ 2  เส้นทาง คือ

  • เส้นทางจากตัวอำเภออมก๋อย- บ้านคะเนจือคี  ระยะทางประมาณ 85  กิโลเมตรสภาพถนนเป็นถนนลูกรังสลับถนนลาดยางเป็นบางส่วน  การเดินทางสามารถนำรถยนต์  รถจักรยานยนต์ไปถึงบ้านราชา  และเดินทางเท้าถึงบ้านคะเนจือคีใช้เวลาประมาณ  5  ชั่วโมง ( ขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล) ซึ่งปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมเป็นบางระยะ
  • เส้นทางจากตัวอำเภออมก๋อย – อ. แม่สะเรียง- อ.สบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระยะทางประมาณ 202  กิโลเมตร   สภาพการเดินทางไปตามทางหลวงซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนซีเมนต์  โดยมีสภาพถนนลูกรังประมาณ 40  กิโลเมตร  ปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมทำให้การเดินทางสัญจรสะดวกขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งในฤดูฝนก็จะมีอุปสรรคในการเดินทางเป็นอย่างมาก  จึงต้องมีการเดินทางโดยเรือยนต์ของชาวบ้านเริ่มจากบ้านแม่เงา  อ. สบเมย ใช้เวลาประมาณ3- 4  ชั่วโมง

สภาพทางสังคม/วัฒนธรรมชุมชน
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลและการเดินทางลำบาก  สภาพทางสังคมยังเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตค่อนข้างที่เรียบง่าย  ผสมกลมกลืนกับวิถีทางธรรมชาติ  ปัจุบันวัฒนธรรมบางอย่างได้เปลี่ยนไป  เช่นการนับถือศาสนา  ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประมาณ 90 %  หันไปนับถือศาสนาคริสต์แทนการนับถือผี  ที่มีการเผยแพร่จากผู้นำศาสนาบ้านสบโขง  และมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังถือผีอยู่  ซึ่งถือได้ว่ามีน้อยมาก  แต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของชุมชนชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา  เช่นประเพณีงานศพ  ประเพณีแต่งงาน แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือชาวบ้านที่นับถือคริสต์ส่วนใหญ่จะไม่ดื่มสุรา  ทำให้ชุมชนไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการดื่มสุราของคนในชุมชน

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
หากเอามาตรฐานเศรษฐกิจของประเทศมาวัดสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนถือได้ว่าชาวบ้านยากจนมากแต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของการตั้งหมู่บ้าน  รวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่อยู่อย่างเรียบง่าย  ถึงแม้ว่าไม่มีเงินก็อิ่มได้  จึงทำให้ชาวบ้านจึงมีการดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องผูกพันกับปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาหนี้สิน  แต่ชุมชนมีทุนที่ออมไว้เช่นการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวควาย  หมู  ไก่  รวมถึงการปลูกพริกแซมตามไร่ข้าวทำให้สามารถนำไปขายได้ประมาณครอบครัวละ 1,000 – 2,000 บาท  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบางครอบครัวที่ขยันก็สามารถมีผลผลิตได้มากกว่านี้

สภาพทางด้านการปกครอง
ด้านการปกครอง มีผู้นำที่เป็นทางการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 1 คน  คือ นายชิกวา  เปือยโซ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ต. สบโขง  อ. อมก๋อย  ส่วนผู้นำตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่แล้วจะให้ความนับถือผู้ที่สูงอายุ  และเป็นผู้นำศาสนา  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านคะเนจือคีจะนับถือศาสนาคริสต์  จึงมีผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนบุคคลเดียวกัน

ผู้นำชุมชน

  • นายชิกวา  เปือยโช      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายยุ้ยทู    อำรุงสาคร      อสม.ประจำหมู่บ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่      การทอผ้ากะเหรี่ยง

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย
การสื่อสาร   ชาวบ้านในชุมชนจะใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร  (กะเหรี่ยง)
ไฟฟ้า           ชาวบ้านคะเนจือคี ส่วนใหญ่ใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์ )    ศศช.ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์)
ประปา         ประปาภูเขา
ห้องน้ำ         ชาวบ้านในชุมชนจำนวน    16  หลังคาเรือนมีห้องน้ำใช้
ศศช.มีจำนวนห้องน้ำทั้งของครูและนักเรียนรวม  3   ห้อง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคะเนจือคี
บ้านคะเนจือคีมีศูนย์การเรียนสำหรับเป็นแหล่งเข้ามาศึกษาของเด็กนักเรียนและชาวบ้าน  ศูนย์การเรียนได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543  โดยสภาพอาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ในการจัดการเรียนการสอนได้รับผู้เรียนที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่  3-  15  ปี ปัจจุบันมีผู้เรียนทั้งหมด   48  คน  มีครูรับผิดชอบ 2 คน  ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากผู้เรียนยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยและฟังภาษาไทยได้  ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ช้าและส่วนหนึ่งคือการขาดความร่วมมือจากพ่อแม่เด็ก

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress