กลุ่ม 17 จือทะ

Print Friendly, PDF & Emailนายอาทิตย์ โกนมูล
พน้กงานราชการ
ครูนิเทศก์ 
กลุ่มจือทะ

กพด1 นางสาวขณิฐา ฝั้นเมานางสาวขนิษฐา ฝั้นเมา
ครู กพด.

ศศช.บ้านจือทะ
นางสาวพรรณผกา  กระจ่างฉัตรวิไล ศศช.จือทะนางสาวพรรณผกา  กระจ่างฉัตรวิไล
ครู กพด

ศศช.บ้านจือทะ
นางสาวนันทนา สมนาศักดิ์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านเมโลเด
นายวินทกร  พร้อมรักษ์
ครู กพด

ศศช.บ้านเมโลเด
1031 นายหริภุญไชย จินาตินายหริภุญไชย จินาติ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านทีเลอเปอคี
นายวิทวัช   ทิพย์คำ
ครู กพด.
ศศช.บ้านทีเลอเปอคี
นายณัฐวี  วงค์กาศ ศศช. มอโกรทะนายณัฎฐวี วงศ์กาศ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านมอโกรทะ
095-นายไพรฑูรย์-จริยาดิลกนายไพฑูรย์ จริยาดิลก
ครู กพด.
ศศช.บ้านมอโกรทะ
นายบุญเลิศ ถาฐาน
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านคะเนจือคี
นายดนัย  ก้านต่อดอก
ครู กพด.
ศศช.บ้านคะเนจือคี
นายรุ่งโรจน์  รู้ธรรม  ตชด.ผาแดงนายรุ่งโรจน์ รู้ธรรม
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านผาแดง
..
ครู กพด.
โรงเรียน ตชด.บ้านผาแดง
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress