ศศช.บ้านโอโลคีล่าง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านโอโลคีล่าง

บ้านโอโลคีล่าง หรือ บ้านเซะทะ ตั้งอยู่หมู่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เดิมทีมีคนมาตั้งถิ่นฐานอย่ 8 หลังคาเรือน โดยมีนายก๊วยโน๊ะเป็นผู้นำในการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2530 ได้มีชาวบ้านอพยพมาจากหมู่บ้านไหล่ดอยจำนวน 18 ครอบครัว โดยมีผู้นำคนแรกคือนายมอเชอ ปัจจุบันมีนายดำริ โกมลจรูญ เป็นผู้นำตามธรรมชาติ โดยมีผูใหญ่บ้านชื่อนายภราดร พิมานแจ่มใส อยู่บ้านจือทะ คำว่า “โอโลคีล่าง” เป็นชื่อของลำห้วยใกล้หม่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ
พิกัดชุมชน X 409003 / Y 1945537
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ป่าและลำห้วยโอโลี ระยะทาง 2 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านคอทะ ระยะทาง 3 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านโอโลีล่าง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านมอโกรทะ ระยะทาง 4 กิโลเมตร

จำนวนประชากร รวม 176 แยกเป็น ประชากรชาย 89 คน ประชากรหญิง 87 คน จำนวนครัวเรือน 36 ครัวเรือน จำนวนหลังคาเรือน 33 หลังคาเรือน

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นหุบเขามีภูเขาสูงล้อมรอบซึ่งเป็นป่าดิบชื้นมีลำห้วยไหลผ่านรอบหมู่บ้านสามสายซึ่งชาวบ้านใช้ลำห้วยเพื่อการอุปโภค – บริโภค โดยจะมีน้ำใช้ตลอดปีอย่างพอเพียง

ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูฝน ฝนตกตลอดทั้งวันเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน ฤดูหนาว อากาศเริ่มหนาวตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน – ประมาณปลายเดือนมกราคม อากาศโดยเฉลี่ยประมาณ 18 องศา กลางวันมีอากาสร้อน ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดืนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนจัดในเวลากลางวันส่วนกลางคืนจะมีอากาศหนาวเย็น

สภาพเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพทำไร่ข้าว และปลูกพริกกระเหรี่ยง ปัจจุบันชุมชนมีรายได้เสริมจากการเก็บหัวบุกขาย มีรายได้ ครอบครัว/ปี ประมาณ 5,000-10,000 บาท

สภาพการคมนาคม การคมนาคมเดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ และเดิินเท้า การเดินเทางสามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางจากอมก๋อยผ่านบ้านแม่หลองน้อย บ้านราชา บ้านแม่หลองใต้ ถึงบ้านโอโลคีล่าง ระยะทางประมาณ 74.5 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลูกรังสลับถนนซีเมนตร์เป็นบ้างส่วน การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ถึงบ้านโอโลีล่างในฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝนรถยนต์และจักรยานยนต์สามารถเข้าถึงได้แค่บ้านราชา และต้องเดิินทางด้วยต่ออีกประมาณ 5 ชั่วโมงถึงบ้านโอโลคีล่าง 2. เส้นทางจากอมก๋อยผ่านอำเภอแม่สะเรียงผ่านอำเภอสบเมยผ่านอุทยานแห่งชาติแม่เงา ผ่านบ้านอุมโล๊ะ ผ่านบ้านสบโขง อ.สบเมย จ.แม่ฮองสอน ข้ามน้ำโขง ผ่านบ้านจือทะ ถึงบ้านโอโลคีล่าง ระยะทางประมาณ 206 กโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนราาดยาง ประมาณ 160 กิโลเมตร และถนนซีเมนตร์สลับลูกรังประมาณ 46 กิโลเมตร ปัจุบันได้มีการซ่อมแซมถนนทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นแต่ในฤดูฝนการเดินทางจะมีอุปสรรคเป็นอย่างมาก

ศาสนา ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ(ผี) และศาสนาคริศต์เป็นบ้างส่วน

ผู้นำชุมชน

  • นายภารดร พิมาแจ่มใส บ้านจือทะ ผู่้ใหญ่บ้าน
  • นายสุยลิ วสุธานที บ้านโอโลคีล่าง สอบต.
  • นายบูรพล บ้านจือทะ สอบต.
  • นายสมบัติ โกมลจรูญ อสม.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นายดำริ โกมลจรูญ ด้านงานช่าง งานก่อสร้าง
  • นายจ่าเชอร์ โกมลจรูญ ด้านจักสาน
  • นายคะแช วสุธานที ด้านวัฒนธรรม

ระบบสาธารณูปโภค
การสื่อสาร ไม่มี
ระบบไฟฟ้า โซล่าโฮม
ระบบประปา ประปาภูเขา
ห้องสุขา มีบ้างเป็นบ้างส่วน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านโอโลคีล่าง
ศศช.บ้านโอโลคีล่าง ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 โดยได้รับวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากโครงการพัฒนาที่สูงดอยเปเปอร์ โดยได้รับมอบสังกะสี จำนวน 40 แผ่นและได้รับความร่วมมือากชาวบ้านในการก่อสร้าง ต่อมาในเดือนมีนาคม 2538 ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่และมูนิธิ พอ.สว.ได้มอบสังกะสีให้อีก จำนวน 100 แผ่น

ในปีงบประมาณ 2548 ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิคาร์ฟูร์สร้างอาคารเรียนขนาด 6 x 17 เมตร ได้แบ่งพื้นที่การใช้สอยออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนการเรียนการสอน ส่วนของห้องเก็บของ ห้องนอนครู ห้องครัว ต่อมาใน

ปีงบประมาณ 2553 ได้รับประมาณจาก ศนจ.เชียงใหม่ สร้างโรงอาหารขนาด 5×9 เมตร ส่วนอาคารเรียนหลังเก่าได้ปรับปรุงเป็นอาคารเด็กเล็กซึ่งมีขนาด 5×9 เมตร ในการก่อสร้างอาคารเรียนและโรงอาหารได้รับความร่วมมือในการก่อสร้างจากชาวบ้านจนแล้วเสร็จ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress