ศศช.บ้านห้วยยาว

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยยาว

บ้านห้วยยาว หมู่ที่ 7 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง แต่เดิมชาวบ้านเรียกชื่อหมู่บ้านเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า ทีทอคี ซึ่งแปลว่า ลำห้วยที่ยาวและสูง ชาวบ้านในหมู่บ้านอพยพมาจากบ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นานกว่า 100 ปีมาแล้ว จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่อพยพมาครั้งแรกมีเพียง 3-4 หลังคาเรือนเท่านั้น ปัจจุบันมีชาวบ้านอาศัยอยู่ 38 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรปี 2555 มีทั้งหมด 237 คน แยกเป็นชาย 115 คน หญิง 122 คน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน และมีสมาชิก อบต. 2 คน ชาวบ้านนับถือศาสนา พุทธ และคริสต์ อาชีพและรายได้ของชาวบ้านมาจากการทำการเกษตรเป็นหลัก

อาณาเขต

 • ทิศเหนือติดหมู่บ้านมอคี
 • ทิศใต้ติดหมู่บ้านปริโกร
 • ทิศตะวันออกติดหมู่บ้านห้วยตองหลวง
 • ทิศตะวันตกติดหมู่บ้านโอโลคีบน

ผู้นำชุมชน

 1. นายพาปลวา วอเปย ผู้ใหญ่บ้าน
 2. นายพานอ ปรางค์ทวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 3. นายนายจิฮอ ปรางค์ทวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. นายดิจากา มิโพ
 2. นายปุซอ โศจิอรุณ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

 1. นายพาปลวา วอเปย
 2. นายปุซอ โศจิอรุณ
 3. นายดิ๊แอะ ปรางค์ทวี

คณะกรรมการหมู่บ้าน

 1. นายพาปลวา วอเปย ประธานกรรมการ
 2. นายพานอ ปรางค์ทวี รองประธานกรรมการ
 3. นายนายจิฮอ ปรางค์ทวี กรรมการ
 4. นายดิ๊แอะ ปรางค์ทวี กรรมการ
 5. นายปุซอ โศจิอรุณ กรรมการ
 6. นายดิจากา มิโพ กรรมการ

ลักษณะทางภูมิประเทศ
มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ และเป็นพื้นที่ป่าดงดิบเป็นส่วนใหญ่

เศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์)

การคมนาคม
ระยะทางจากอำเภออมก๋อยถึงบ้านห้วยยาวประมาณ 68 กิโลเมตร บ้านห้วยยาวมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันการเดินทางค่อนข้างลำบาก ต้องเดินด้วยเท้าประมาณ 8 กิโลเมตร แต่ปัจจุบันทางครูและชาวบ้านช่วยกันซ่อมและปรับปรุงถนน รถมอเตอร์ไซค์สามารถสัญจรไปมาได้ (ยกเว้นฤดูฝน)

ศาสนา
พุทธ คริสต์ (คนส่วนใหญ่ยังประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • ตีมีด
 • จักสาน
 • วัฒนธรรมชาวบ้านมีกิจกรรมบวงสรวงผีไร่ ผีนา หลังเก็บเกี่ยวผลิตเสร็จแล้ว

สาธารณูปโภค และสุขภาพอนามัย

 • การสื่อสาร สื่อสารโดยวิทยุสื่อสาร เพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
 • ไฟฟ้า ใช้ระบบโซล่าเซลล์ มีทั้งสิ้น 8 แผง
 • ประปา ใช้น้ำประปาภูเขา
 • ห้องน้ำ ศศช. บ้านห้วยยาวมีห้องน้ำนักเรียน 4 ห้อง และมีห้องน้ำครู 1 ห้อง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยยาว
ศศช.บ้านห้วยยาว สำรวจและจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียน อย่างเป็นทางการเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 เนื่องจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ”แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยยาวไม่มีสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ก่อให้เกิดความลำบากเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยพระกรุณาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการสร้างศูนย์การเรียนชุมชน ฯ บ้านห้วยยาวทางคณะครูและชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชนฯ เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ วันที่ 21 พ.ค. 2546 และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากพนักงานบริษัทการบินไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 (กลุ่มจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย)

ครูประจำศูนย์การเรียน

 1. นายปรัชญา ม้งท่อ
 2. นางสาวสุกัญญา นามเมือง (ช่วยราชการ กศน. จังหวัดเชียงใหม่)
 3. นายอุดมรัตน์ นุประชิต

คณะกรรมการ ศูนย์การเรียนฯ

 1. นายพาปลวา วอเปย ประธานกรรมการ
 2. นายพานอ ปรางค์ทวี รองประธานกรรมการ
 3. นายนายจิฮอ ปรางค์ทวี กรรมการ
 4. นายดิ๊แอะ ปรางค์ทวี กรรมการ
 5. นายปุซอ โศจิอรุณ กรรมการ
 6. นายดิจากา มิโพ กรรมการ
 7. นายปรัชญา ม้งท่อ เลขานุการ
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress