ศศช.บ้านทีทอทะ (ไม่มีภาพ)

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านทีทอทะ

บ้านทีทอทะ ร่วมกับหมู่บ้านแม่หลองใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากอำเภออมก๋อยผ่านตำบลสบโขงระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร บ้านทีทอทะ ตั้งมาได้ประมาณกว่า 50 ปี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนา คริสต์ เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ( สะกอร์ ) ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารคือ ภาษา กะเหรี่ยง – ไทยพื้นเมือง ปลูกบ้านบนพื้นที่ลาดชัน ลักษณะยกพื้นมีห้องเดียว กึ่งถาวร

ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ บ้านแม่หลองใต้ หมู่ที่ 1

สภาพทางภูมิศาสตร์
บ้านทีทอทะ ตั้งอยู่ในหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 604 เมตร

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดกับ บ้านราชา
 • ทิศใต้ ติดกับ บ้านแม่หลองใต้
 • ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านห้วยยาว
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ภูเขา

การคมนาคม
บ้านทีทอทะ อยู่ห่างจากอำเภออมก๋อยผ่านตำบลสบโขงระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร การเดินทางด้วยรถยนต์ถึงบ้านทีทอทะในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคมเท่านั้นและตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ต้องเดินทางด้วยรถจักยานยนต์ หรือทางเท้า เนื่องจากสภาพถนนไม่ดีเป็นร่องลึก

สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรมีอาชีพหลัก คือ ทำไร่ข้าวหมุนเวียน นาข้าว อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ เช่น โคพันธุ์พื้นเมือง กระบือ สุกร ไก่ แพะ รับจ้างทั่วไป ประชากรส่วนมากมีฐานะยากจน รายได้เฉลี่ยแต่ละครอบครัวต่อปีประมาณ 5,000 บาท

สภาพประชากร
จากการสำรวจจำนวนประชากรหมู่บ้านปัจจุบัน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 มีประชากรทั้งหมด 118 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 61 คน หญิง จำนวน 57 คน หลังคาเรือนจำนวน 22 หลังคาเรือน 22ครัวเรือน

สภาพการศึกษา
ปัจจุบันประชากรบ้านทีทอทะกำลังศึกษาซึ่งอยู่ในทุกช่วงชั้นประมาณ 40 % ของประชากรทั้งหมด ในชุมชนมี ศูนย์การเรียน 1 ศูนย์ จัดบริการการศึกษาแก่เด็กช่วงวัย 3 – 15 ปี ซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมความพร้อมและประถมศึกษา ในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนและจัดบริการการศึกษาแก่ผู้ไม่รู้หนังสือในหมู่บ้านตั้งแต่อายุ 16 – 49 ปี

ผู้นำชุมชน

 • นายพะนอปิ ปรางค์ทวี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. นายกุยจอ ตาอึ ภูมิปัญญาด้าน การจักสาน
 2. นายก่อทู โศจิอรุณ ภูมิปัญญาด้าน พิธีกรรมทางศาสนา

ระบบสาธารณูปโภค

 • สุขภาพอนามัย ชุมชนบ้านทีทอทะอยู่ในความรับผิดชอบด้านสาธารณสุขของ อนามัยบ้านแม่หลองหลวง ต. สบโขง อ. อมก๋อย ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยที่ดี
 • มีระบบประปาแบบประปาภูเขา
 • ไม่มีเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
 • ระบบไฟฟ้าในชุมชนแบบโซล่าเซลล์

ประวัติศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีทอทะ
ศูนย์การเรียนฯ บ้านทีทอทะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2533 โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ จากโครงการพัฒนาที่สูงดอยแปเป้อ อ.อมก๋อย จ.เขียงใหม่ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.เชียงใหม่ ความร่วมมือในการก่อสร้างจากชาวบ้านในชุมชนโดยใช้วัสดุ – อุปกรณ์จากท้องถิ่นมีลักษณะเป็นอาคารเรียนชั่วคราว และได้ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนถาวรหลังใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2542 โดย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงบประมาณจาก มูลนิธิคาร์ฟู ประเทศไทย ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2553 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสิบล้อนครปฐมจำนวน 120,000 บาท ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551 ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงช่วงชั้นที่ 2 และผู้ไม่รู้หนังสือ

 

ข้อมูลชุมชน บ้านทีทอทะ
บ้านทีทอทะ ร่วมกับหมู่บ้านแม่หลองใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ห่างจากอำเภออมก๋อยผ่านตำบลสบโขงระยะทางประมาณ  60 กิโลเมตร  บ้านทีทอทะ ตั้งมาได้ประมาณกว่า 50 ปี  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนา คริสต์   เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ( สะกอร์ )  ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารคือ ภาษา กะเหรี่ยง – ไทยพื้นเมือง  ปลูกบ้านบนพื้นที่ลาดชัน  ลักษณะยกพื้นมีห้องเดียว กึ่งถาวร
ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ บ้านแม่หลองใต้ หมู่ที่ 1
สภาพทางภูมิศาสตร์บ้านทีทอทะ ตั้งอยู่ในหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล   604  เมตร
อาณาเขตติดต่อทิศเหนือ             ติดกับ   บ้านราชาทิศใต้                  ติดกับ  บ้านแม่หลองใต้ทิศตะวันออก      ติดกับ  บ้านห้วยยาวทิศตะวันตก         ติดกับ ภูเขา
การคมนาคมบ้านทีทอทะ อยู่ห่างจากอำเภออมก๋อยผ่านตำบลสบโขงระยะทางประมาณ  60 กิโลเมตร  การเดินทางด้วยรถยนต์ถึงบ้านทีทอทะในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคมเท่านั้นและตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ต้องเดินทางด้วยรถจักยานยนต์ หรือทางเท้า เนื่องจากสภาพถนนไม่ดีเป็นร่องลึก
สภาพเศรษฐกิจประชากรมีอาชีพหลัก คือ ทำไร่ข้าวหมุนเวียน  นาข้าว   อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์  เช่น โคพันธุ์พื้นเมือง กระบือ สุกร ไก่  แพะ รับจ้างทั่วไป ประชากรส่วนมากมีฐานะยากจน รายได้เฉลี่ยแต่ละครอบครัวต่อปีประมาณ 5,000 บาท
สภาพประชากรจากการสำรวจจำนวนประชากรหมู่บ้านปัจจุบัน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 มีประชากรทั้งหมด 118 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 61 คน หญิง จำนวน  57  คน หลังคาเรือนจำนวน 22 หลังคาเรือน 22ครัวเรือน
สภาพการศึกษาปัจจุบันประชากรบ้านทีทอทะกำลังศึกษาซึ่งอยู่ในทุกช่วงชั้นประมาณ 40  % ของประชากรทั้งหมด ในชุมชนมี ศูนย์การเรียน 1 ศูนย์ จัดบริการการศึกษาแก่เด็กช่วงวัย 3 – 15 ปี ซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมความพร้อมและประถมศึกษา ในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนและจัดบริการการศึกษาแก่ผู้ไม่รู้หนังสือในหมู่บ้านตั้งแต่อายุ 16 – 49 ปี
ผู้นำชุมชนนายพะนอปิ  ปรางค์ทวี  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น1. นายกุยจอ  ตาอึ   ภูมิปัญญาด้าน  การจักสาน2. นายก่อทู    โศจิอรุณ   ภูมิปัญญาด้าน  พิธีกรรมทางศาสนา
ระบบสาธารณูปโภคสุขภาพอนามัยชุมชนบ้านทีทอทะอยู่ในความรับผิดชอบด้านสาธารณสุขของ อนามัยบ้านแม่หลองหลวง   ต. สบโขง อ. อมก๋อย ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีระบบประปาแบบประปาภูเขาไม่มีเทคโนโลยีด้านการสื่อสารระบบไฟฟ้าในชุมชนแบบโซล่าเซลล์
ประวัติศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีทอทะศูนย์การเรียนฯ บ้านทีทอทะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช 2533  โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ จากโครงการพัฒนาที่สูงดอยแปเป้อ อ.อมก๋อย จ.เขียงใหม่ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.เชียงใหม่ ความร่วมมือในการก่อสร้างจากชาวบ้านในชุมชนโดยใช้วัสดุ – อุปกรณ์จากท้องถิ่นมีลักษณะเป็นอาคารเรียนชั่วคราว และได้ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนถาวรหลังใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2542 โดย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงบประมาณจาก มูลนิธิคาร์ฟู ประเทศไทย ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2553 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสิบล้อนครปฐมจำนวน 120,000 บาท ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551 ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงช่วงชั้นที่ 2 และผู้ไม่รู้หนังสือ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress