ศศช.บ้านคอทะ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านคอทะ

บ้านคอทะ หมู่ที่ 1 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่บ้านคอทะเดิมแยกจากบ้านคอทะได้ประมาณ 20 ปีล่วงแล้ว และเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านคอทะ เพราะว่าบริเวณต้นน้ำมีต้นไม้ชนิดหนึ่งมีน้ำนางไหลมาจากต้นและมีลำต้นสูงใหญ่ เรียกเป็นภาษาปกากฺญอ ว่า “คอ” ภาษาไทยเรียกว่า ต้นยาง โดยปกากฺญอคน แรกที่ย้ายมาอยู่ ต่อมาชาวบ้านโอโลคีและบ้านคอทะ ก็ย้ายตามมาจนเป็นหย่อนบ้าน แต่ยังเป็นบริวารของบ้านคอทะอยู่ โดยใช้หมู่ที่ 1 อยู่ร่วมกับบ้านทีทอทะด้วย

อาชีพของชาวบ้านคอทะ มีอาชีพทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า และปลูกอ้อย และทำน้ำอ้อยขายในฤดูร้อน

พิกัดแผนที่ หมู่บ้านคอทะ ละติจูด น. 17.6103767ํ   ลองติจูด อ.98.14377943ํ   ความสูงจากระดับน้ำทะเล  368

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดกับ บ้านคะเนจือคี
 • ทิศใต้ ติดกับ บ้านโอโลคีล่าง
 • ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านแม่หลองใต้
 • ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านเมโลเด

ลักษณะทางภูมิประเทศ /ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู
– ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส
– ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000 มม./ปี
– ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 10-20 องศาเซลเซียส

การคมนาคม
การคมนาคมใช้การเดินทางโดย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเดินเท้า โดยการเดินทางสามารถใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทาง คือ
1. เส้นทางจากตัวอำเภออมก๋อย-แม่หลองน้อย- บ้านคอทะ ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตรสภาพถนนเป็นถนนลูกรังสลับถนนลาดยางเป็นบางส่วน การเดินทางสามารถนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ไปถึงบ้านราชา และเดินทางเท้าถึงบ้านคอทะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
( ขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล) ซึ่งปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมเป็นบางระยะ
2. เส้นทางจากตัวอำเภออมก๋อย – อ. แม่สะเรียง- อ.สบเมย ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร สภาพการเดินทางไปตามทางหลวงซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางประมาณ 157 กม.และถนนซีเมนต์สลับถนนลูกรังประมาณ 57 กิโลเมตร ปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมทำให้การเดินทางสัญจรสะดวกขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในฤดูฝนก็จะมีอุปสรรคในการเดินทางเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการเดินทางโดยเรือยนต์ของชาวบ้านเริ่มจากบ้านแม่เงา อ. สบเมย ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของชุมชนถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านยากจน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของการตั้งหมู่บ้าน รวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่อยู่อย่างเรียบง่าย แม้ว่าไม่มีเงินก็อิ่มได้ จึงทำให้ชาวบ้านจึงมีการดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องผูกพันกับปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาหนี้สิน มีทุนทางสังของของชุมชนที่ออมไว้เช่นการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวควาย หมู ไก่ รวมถึงการปลูกพริกแซมตามไร่ข้าวทำให้สามารถนำไปขายได้ประมาณครอบครัวละ 1,000 – 2,000 บาท ต่อปี

สภาพทางสังคม/วัฒนธรรมชุมชน
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลและการเดินทางลำบาก สภาพทางสังคมยังเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตค่อนข้างที่เรียบง่าย ผสมกลมกลืนกับวิถีทางธรรมชาติ ปัจจุบันวัฒนธรรมบางอย่างได้เปลี่ยนไป เช่นการนับถือศาสนา ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประมาณ 90 % หันไปนับถือศาสนาคริสต์แทนการนับถือศาสนาพุทธ และนับถือผี ที่มีการเผยแพร่จากผู้นำศาสนาบ้านสบโขง และมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังนับถือศาสนาพุทธและถือผีอยู่ ซึ่งถือได้ว่ามีน้อยมาก แต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของชุมชนชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา เช่นประเพณีงานศพ ประเพณีแต่งงาน แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือชาวบ้านที่นับถือคริสต์ส่วนใหญ่จะไม่ดื่มสุรา ทำให้ชุมชนไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการดื่มสุราของคนในชุมชน

ด้านการศึกษา
ในด้านการจัดการศึกษา บ้านคอทะ มีศูนย์การเรียนสำหรับเป็นแหล่งเข้ามาศึกษาของเด็กนักเรียนและชาวบ้าน ศูนย์การเรียนได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยสภาพอาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ในการจัดการเรียนการสอนได้รับผู้เรียนที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่ 3- 15 ปี ปัจจุบันมีผู้เรียนทั้งหมด 68 คน และกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ มีครูรับผิดชอบ 2 คน ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากผู้เรียนยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยและฟังภาษาไทยได้ ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ช้าและส่วนหนึ่งคือการขาดความร่วมมือจากพ่อแม่เด็ก

ประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 10 นับถือศาสนาพุทธ และประชากรร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด ไม่สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน และทำความเข้าในในภาษาไทยได้

ปัญหาของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากหย่อมบ้านคอทะเป็นหย่อมบ้านที่มีแม่น้ำล้อมรอบและอยู่ห่างไกล ไม่มีอาชีพที่แน่นอน จึงก่อให้เกิดการแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย

ผู้นำชุมชน

 • นายจอโบ๊ะ วสุธานที ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายนอบิ๊ โศจิอรุณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อ
 • นายจอคา โกมลจรูญ ส.อบต.
 • นายอาชา ปรางค์ทวี ส.อบต.
 • นายดิ๊สุ วสุธานที อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • นายประสงค์ พิมาณศรีสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • นายเนาะเจ ปรีชาเดชสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • นายมอติ ลลิตตาคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • นายดิคู วันเจริญใหม่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • นายล่วยคา ลลิตตาคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ผู้นำตามธรรมชาติ/ผู้นำทางศาสนา

 • นายซวยโจ อรจง
 • นายคึเย ปรางค์ทวี
 • นายปุจา ลลิตตาคม

สาธารณูปโภคในชุมชน

 • การสื่อสาร ใช้วิทยุสื่อสาร
 • ไฟฟ้า ใช้โซล่าเซลล์ จำนวน 3 แผง
 • ประปา ใช้ประปาภูเขา
 • ห้องน้ำ ใช้ส้วมซึม

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอทะ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอทะ เริ่มดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2543 โดยครูประจำศูนย์การเรียน ฯ ร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เล็งเห็น ความสำคัญของการศึกษาของชาวบ้านและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ที่ห่างไกลความเจริญ จึงได้ทำการก่อสร้างอาคาร ศูนย์การเรียน ฯ ขึ้น เพื่อให้ เด็ก และผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือได้มีโอกาส และมีสถานที่เรียนรู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ

พ.ศ. 2544 ได้ทำการซ่อมแซมใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ ปี 2545

พ.ศ.2552 เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ก่อสร้างอาคารเอการศึกษาขึ้นอีก 1 หลัง ซึ่งได้รับสนับสนุนค่าซ่อมแซมจากทาง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

พ.ศ. 2554 ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และห้องสุขาเพื่อสุขภาพ จากโครงการปันโอกาส วาดอนาคต จากมูลนิธิเอสซีจี

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress