กลุ่ม 16 โอโลคี

Print Friendly, PDF & Email


นายปรีชา คำอินต๊ะ
พน้กงานราชการ
ครูนิเทศก์ 
กลุ่มโอโลคี

นางสาวพิศมัย เหมะธุลิน
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่หลองใต้
 นายต่อศักดิ์ คุปตจิต
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่หลองใต้
968 นางสาวทิพวรรณ จันทร์ปิงนางสาวทิพวรรณ จันทร์ปิง
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านคอทะ
นายสิงห์วิชัย  อำรุงพนา
ครู กพด

ศศช.บ้านคอทะ
กพด2 นายรัตนกร จันทร์แจ่มนายรัตนา จันทร์แจ่ม
ครู กพด.
ศศช.บ้านโอโลคีบน
นางสาวลาวัลย์  ปู่เงิน (เฉิน)
ครู กพด.
ศศช.บ้านโอโลคีบน
boss_chorn@hotmail.c​om
203 นางสาวพิกุลทอง  กันโทนางสาวพิกุลทอง กันโท
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านโอโลคีล่าง
กพด3 นางสาวพัชรี ประมาตังนางสาววรรณกร ประมาตัง
ครู กพด.
ศศช.บ้านโอโลคีล่าง
IMG_2917นายวีรศักดิ์ สมปัน
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านทีทอทะ
weerasaksompan@yahoo.com
S3010352นางจีรวรรณ สมปัน
พนักงานราชการ
ศศช.ทีทอทะ
1063 นายสุริยา โปธิมานายสุริยา โปธิมา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านห้วยยาว
206 นายปัชญา  ม้งท่อนายปรัชญา ม้งท่อ
ครู กพด.
ศศช.บ้านห้วยยาว
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress