ศศช.บ้านอูแจะ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านอูแจะ

U-Jae-schoolบ้านอูแจะ หมู่ที่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมาประมาณ ปี พ.ศ. 2428 คำว่า “อูแจะ” เป็นภาษากะเหรี่ยงโปว์ แปลว่าเสกหรือเป่า ก่อนจะถึงหมู่บ้านอูแจะ มีน้ำออกมาจากใต้ดิน ชาวบ้านได้เล่าต่อ ๆ กันว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านมาเห็นว่าไม่มีน้ำ จึงได้เสกให้น้ำออกมา เพื่อที่จะให้ประชากรในหมู่บ้านอูแจะได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค
ภาษาที่ใช้คือ ภาษากะเหรี่ยงโปว์ ลักษณะภูมิประเทศมีการจัดตั้งบ้านเรือนอยู่บนภูเขาสูง มีป่าล้อมรอบ นับถือศาสนาพุทธและผี มีอาชีพทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ไว้กินและขายยามต้องการเงินใช้ การคมนาคมจากอำเภออมก๋อยถึงบ้านอูแจะ ระยะทาง 53 กิโลเมตร เดินเท้า 5 กิโลเมตร

บ้านอูแจะมีอาณาเขตติดต่อกับบ้านต่าง ๆ คือ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านผาผึ้ง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านห้วยแห้ง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านราชา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแม่สะเต

ประชากร
จำนวนหลังคาเรือน 33 หลังคาเรือน
จำนวนครอบครัว 35 ครอบครัว
จำนวนผู้ชาย 84 คน
จำนวนผู้หญิง 73 คน
รวมทั้งสิ้น 153 คน

ผู้นำชุมชน
นายพะกรือ รจนาพิกุล ผู้ใหญ่บ้าน
นายวันชัย ยิ่งคุณจัตุรัส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. นายเพลอะบวย อภิมหาชัย ด้านการภาษาและวรรณกรรม
2. นายพะดิซา รจนาพิกุล ด้านการปรัชญา ศาสนาและประเพณี
3. นางคาบา คูเชอร์ ด้านการหัตกรรม

ระบบสาธารณูปโภค

  • การสื่อสาร – โทรศัพท์ TOT ผ่านดาวเทียม
  • ระบบไฟฟ้าในชุมชน -โซล่าโฮร์ม
  • ประปา – ประปาภูเขา
  • ห้องสุขา ระบบส้วมหลุมซึม

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ “ฟ้าหลวง” บ้านอูแจะ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ “ฟ้าหลวง” บ้านอูแจะ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เริ่มแรก ได้รับการสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงเปเป้อ ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง ศศช.ใหม่จากบริษัทคาร์ฟู เมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้รับงบประมาณซ่อมแซมศศช.จากสำนักงาน กศน. เมื่อ พ.ศ. 2553 และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ปรับปรุงอาคารใหม่อีกครั้งโดยงบประมาณจาก “อิน อนาคต กองทุนเพื่อการศึกษา” เป็นจำนวนเงิน 127,000 บาท

ทำเนียบครู ศศช.บ้านอูแจะ

1. ครูแปง สร้างโรงเรียน ปฏิบัติงานได้ 1 เดือน ปี 2533 (เปเป้อ)
2. ครูอปินาย ปฏิบัติงานได้ 1 เดือน ปี 2533 (เปเป้อ)
3. ครูทองคำ ปฏิบัติงานได้ 5 เดือน ปี 2533 (เปเป้อ)
4. นายเกรียงศักดิ์ เตชะวงศ์ ปฏิบัติงานได้ 7 เดือน ปี 2534 (เปเป้อ)
5. นายประสิทธิ์ จาพัด ปฏิบัติงานได้ 1 ปี ปี 2535 (เปเป้อ)
6. นายจำเนียร ผัดวัน ปฏิบัติงานได้ 1 ปี ปี 2546 (เปเป้อ)
7. นายโอฬาร ตาสุวรรณ ปฏิบัติงานได้ 8 เดือน ปี 2537 (เปเป้อ)
8. นางสาวกนกวรรณ อินปา ปฏิบัติงานได้ 1 ปี ปี 2538 (กศน.)
9. นายวิทูรย์ เมธา ปฏิบัติงานได้ 1 ปี ปี 2539 (กศน.)
10. นางสาวสายใจ สมควร ปฏิบัติงานได้ 8 เดือน ปี 2540 (กศน.)
11. นางสาววาธิยา เหมืองหม้อ ปฏิบัติงานได้ 2 ปี 5 เดือน ปี 2542 – 2544 (กศน.)
12. นางสาวสุโพ ไพรสณฑ์คุ้มวงศ์ ปฏิบัติงานได้ 1 ปี ปี 2544 – 2545 (กศน.)
13. นายสจักร์ กะพอ ปฏิบัติงานปี 2545 – 2555 (กศน.)
14. นางสาวชญานิษฐ์ ปุ๊ดคำฟู ปฏิบัติงานปี 2555 – 2556
15. นางสาววารี พิพัฒน์หฤทัยกุล  ปฏิบัติงานปี 2545 – ปัจจุบัน
16. นางเลิศขวัญ วงศ์แต๋ ปฏิบัติงาน 2556 – ปัจจุบัน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress