ศศช.บ้านผาผึ้ง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านผาผึ้ง

บ้านผาผึ้งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนเป็นเผ่ากะเหรี่ยง บ้านผาผึ้งมีเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า “เก่อแนแล” ซึ่งแปลว่า “ผาผึ้ง” ชาวบ้านอพยพมาจากบ้านอูแจะ นานกว่า 60 ปีมาแล้วเนื่องจากใกล้ถิ่นทำนา ทำไร่และแม่น้ำลำคลองอุดมสมบูรณ์ โดยมีครอบครัว นายมอจอแฮ ยิ่งคุณจัตุรัส มาอยู่เป็นครอบครัวแรก ต่อมาเริ่มมีชาวบ้านอพยพเข้ามาเพิ่มขึ้นจากบ้านอูแจะและบ้านห้วยแห้ง

ปัจจุบันมีชาวบ้านผาผึ้ง จำนวน 11 หลังคาเรือน โดยมีประชากร ชาย 29 คน หญิง 29 คน รวมประชากรทั้งหมด 58 คน ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีป่าล้อมรอบ มีภาษาที่ใช้คือ ภาษากะเหรี่ยง (โปว์) นับถือศาสนาพุทธ/ผี และคริสต์ มีอาชีพทำไร่ข้าว ทำนา เลี้ยงสัตว์ไว้กินและขายปลูกอ้อย พริก

มีผู้นำตามธรรมชาติ คือ นายกาว ยิ่งคุณจัตุรัส และ นายพะกรือ วันเจริญใหม่ ส่วนผู้นำทางศาสนา คือนายมอจอแฮ ยิ่งคุณจัตุรัส (ผู้นำศาสนาคริสต์) และ นายกาว ยิ่งคุณจัตุรัส ( ผู้นำศาสนาผี )

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านอูแจะ ตำบลสบโขง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านแม่โขง ตำบลนาเกียน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านห้วยแห้ง ตำบลสบโขง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแม่สะเต ตำบลสบโขง

ผู้นำชุมชน

  • นายพะกรือ รจนาพิกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลสบโขง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นายมอจอแฮ ยิ่งคุณจัตุรัส

ระบบสาธารณูปโภค

  • การสื่อสาร จดหมายฝากต่อ
  • ระบบไฟฟ้าในชุมชน โซล่าโฮร์ม
  • ประปาภูเขา
  • ห้องสุขา ส้วมหลุมซึม

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาผึ้ง (ศศช.)
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้สำรวจและจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2548 และเริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อปี พ.ศ.2549 โดยได้รับงบประมาณจากโครงการ O.E.D.P. และหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างศูนย์การเรียนชุมชนบ้านผาผึ้ง ทางคณะครูและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชนอย่างดียิ่ง และได้เปิดศูนย์การเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

เนื่องจากอาคารเรียนสร้างมาเกือบ 10 ปี สภาพอากาศบนดอยฝนตกชุก ทำให้สังกะสีเกิดสนิมและรั่วซึมในฤดูฝน ไม้ฝาบางส่วนเริ่มผุผังตามกาลเวลา ปี 2557 Bangkok Chef Charity จึงได้มอบงบประมาณสำหรับปรับปรุงอาคารเรียน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2557 และแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2557

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress