ศศช.บ้านขุนอมแฮดนอก

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านขุนอมแฮดนอก

บ้านขุนอมแฮดนอก เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมานานเกือบ 60 ปี เป็นชาวเขากะเหรี่ยงโปร์ได้อพยพมาจากขุนน้ำห้วยอมแฮด ซึ่งห้วยอมแฮดนั้น เป็นแหล่งน้ำของชาวอำเภออมก๋อยในการอพยพของชาวบ้านครั้งนี้ จึงมีการแยกออกไป 3 หย่อมบ้าน ได้แก่ บ้านขุนอมแฮดนอก บ้านขุนอมแฮดใน และบ้านพะอัน ระยะทางจากอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้าน 8 กิโลเมตร เป็นถนนดินแดง 5 กิโลเมตร และเป็นถนนลาดยาง 3 กิโลเมตร

ผู้นำชุมชน

 • นายชนะชัย    ฤทธิ์นรกานต์       กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 • นายสุพงษ์     เลิศชัยวรฤทัย      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายสุพล        เก่งผสานคุณ       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายเลกัน       พะยิ                   สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 5
 • นายชาตรี       พิภาคภพ            สมาชิก  อบต.  หมู่ที่ 5

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • นายทุยเบย    พะยิ     ด้านการจักรสาน
 • นายหล้า  รังสิมาเพ็ญ   ด้านช่างไม้
 • นางคูอี   อัศวพฤกษ์ไพร   ด้านทอผ้า

ระบบสาธารณูปโภค

 • ไฟฟ้า เป็นแผงโซล่าโฮม
 • น้ำ  เป็นประปาภูเขา
 • ถนน  เป็นลูกรังและดินแดง
 • โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์มือถือ   (GSM)

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมแฮดนอก
ศศช.บ้านขุนอมแฮดนอก ตั้งอยู่ หมู่ที่  5  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่   ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน    ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2532  เป็นต้นมา โดยได้รับงบวัสดุและอุปกรณ์   ในการก่อสร้างจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่  และวัสดุอุปกรณ์บางส่วนจากวัดอุโมงค์    จังหวัดเชียงใหม่  อาคารที่สร้าง มุงด้วยสังกะสี  ฝาทำด้วยไม้ไผ่  ต่อมาได้มีคณะนักศึกษาอาสาพัฒนามหาวิยาลัยเชียงใหม่มาสร้างอาคารกึ่งถาวร  ขนาด 6×12 เมตร  หลังคามุงสังกะสีฝาทำมาจากไม้เนื้อแข็ง   เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อมา  พ.ศ.2546  ได้มีคณะคาราวาน  โรงเรียนของหนูได้เข้ามาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้ตั้งแต่เดือนเมษายน  พ.ศ. 2546  หลังคามุงด้วยรอนคู่  ฝาทำจากไม้เฌอร่าและทางคณะคาราวานโรงเรียนของหนูได้ส่งมอบไห้กับชุมชน   เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2546  ซึ่งอาคารเรียนหลังดังกล่าวได้ใช้จัดกิจกรรมเรียนการสอนทุกรูปแบบ  และใช้เป็นแหล่งเผยแพร่  ความรู้และข่าวสารให้แก่ชุมชนจนถึงปัจจุบัน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress