ศศช.บ้านขุนอมแฮดใน

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านขุนอมแฮดใน

“ขุนอมแฮดใน” มาจากชื่อต้นน้ำที่อยู่ในป่าดงดิบใกล้จากอาณาเขตของหมู่บ้าน ซึ่งป่าดงดิบนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 10 กิโลเมตร บ้านขุนอมแฮดนี้มีอยู่สองหย่อมบ้านจึงมีคำต่อท้ายตามสถานที่ตั้ง จากการสืบถามจากผู้นำหมู่บ้านและผู้รู้กล่าวโดยสรุปว่าเดิมทีหมู่บ้านนี้ได้อพยพมากจาก บ้านเก่า จากที่ชาวบ้านเรียกชื่ออยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อปีพ.ศ. 2529 สาเหตุจากการย้ายเนื่องจากขาดแคลนน้ำที่จะอุปโภคบริโภค โดยการย้ายครั้งนี้ได้แบ่งการตั้งหมู่บ้านเป็นสองหย่อมบ้านคือบ้านขุนอมแฮดในและบ้านขุนอมแฮดนอก ปี 2531 ไดรับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านทางราชการโดยการขึ้นต่อตำบลสบโขงแทนจนถึงปัจจุบัน

ประชากรของหมู่บ้านเป็นชาวกระเหรี่ยงโปว์ มีประชากรทั้งหมด 359 คน มีผู้นำเป็นทางการคนแรกคือ นายหล้า จริตดีสม เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เมื่อ พ.ศ. 2531 และหมดวาระลงเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2543 มีผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 คือนายโก๊ะเจ เลาดี ซึ่งได้รับคัดเลือกตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2543 และหมดวาระเมื่อ วันที่19 เมษายน 2547 และปี 2547 นาย โอแคว เรวดีภูมิ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและหมดวาระเมื่อเดือนเมษายน 2553 ปัจจุบันนายสมพงษ์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่บ้านขุนอมแอดนอก ซึ่งเป็นหมู่ที่ 5 เหมือนกัน

ที่ตั้งและการคมนาคม
หมู่บ้านขุนอมแฮดในอยู่ห่างจากที่ตั้งของอำเภออมก๋อยไปทางทิศใต้ตามระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร การเดินทางใช้รถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อเขตหมู่บ้านด้อยและบ้านยางใต้ อำเภออมก๋อย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อเขตบ้านกองซาง อำเภออมก๋อย
 • ทิศใต้ ติดต่อเขตป่าดงดิบและป่าสงวน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อเขตบ้านขุนอมแฮดนอก

ประชากรและครัวเรือน
ประชากรทั้งสิ้น 85 หลังคาเรือน 92 ครัวเรือน 359 คน แยกเป็นชาย 192 คน หญิง 167 คน และมีความเชื่อเรื่องผี ภาษาที่ใช้คือภาษากระเหรี่ยงโปว์

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธผี ประมาณ 70 % ศาสนาคริตส์ 20 % ศาสนาพุทธ 10%
หมายเหตุ พุทธผี คือ นับถือพุทธและเลี้ยงผี ส่วนพุทธ คือ ยกเลิกการเลี้ยงผี นับถือแต่พุทธ

ผู้นำทางภูมิปัญญา

 • นายตอยจัง จริตดีสม ทำครก จักรสาน ทำเครื่องดนตรี ซอ สะล้อ
 • นายเตะชา ดิ๊ผอ ตีมีด ความเชื่อทางไสยศาสตร์
 • นางสุมือ เกศประกาย ผู้นำทางการทอผ้า
 • นางซิซอ หมื่นจาย ผู้นำวัฒนธรรมการตำข้าว
 • นายหล้า จริตดีสม ผู้นำสมุนไพร
 • นางมูลอย เกศประกาย หมอตำแย
 • นายโก๊ะเจ เลาดี ผู้นำทางการเกษตร

อสม.ประจำหมู่บ้าน

1. นายแก้ว ดีเสมอ
2. นางสมพร เบี้ยจันทร์
3. นายสุรชัย เจริญศรีคีรีชัย
4. นายโละ จริตดีสม
5. นายประพันธ์ จริตดีสม

ความต้องการอาชีพเสริม
ทอผ้า เลี้ยงหมุ เลี้ยงไก่ ทำปุ๋ยชีวภาพ ส่งเสริมการปลูกกาแฟ

ผู้นำชุมชน

 • นายสุพงษ์ เลิศชัยวรฤทัย   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายชาตรี พิภาคภพ สมาชิก อบต.

เศรษฐกิจ (การประกอบอาชีพและรายได้)
ราษฏรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ ทำนา ทำไร่ข้าว ปลูกพืชไร่ พืชเศรษฐกิจ คือมะเขือเทศ กะหล่ำปลี และพริก การเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ เช่น ไก่ หมู วัว ควาย และรับจ้างทั่วไปซึ่งมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท หลังคาต่อครอบครัวต่อปี

การไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้าจากภูมิภาคยังไม่มี
ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

การประปา
ในหมู่บ้านมีระบบประปาภูเขา

ห้องน้ำในชุมชน
ในหมู่บ้านมีห้องน้ำใช้ประมาณ 70%

ข้อมูลด้านสาธารสุข
สภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไป แระชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตค่อนข้างพอใช้เนื่องจากประชาชนยังชีพโดยการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการหาของป่าในการบริโภคบางส่วนซื้อหาได้ร้านค้าชุมชนและอำเภออมก๋อย การรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย ชาวบ้านจะไปรักษาที่โรงพยาบาลอมก๋อย โรคที่พบในชุมชน คือ โรคไข้หวัดทั่วไป โรคอุจาระร่วง โรคทางเดินอาหาร

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมแฮดใน
ศศช.บ้านขุนอมแฮดใน เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ และอุปกรณ์การก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ไทยสุรีย์ ฟุ๊ด จำกัด และท่านพระครูสุคันธศีล เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการก่อสร้างอาศรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและเป็นที่พักครู

ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงโรงอาหาร(ไม้) 1 หลัง เพื่อนักเรียนและชุมชนใช้ประโยชน์ และปี2552 คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างอาคารเรียนถาวร จำนวน 1 หลัง ได้ใช้อาคารเรียนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆและปี 2553 ได้รับงบประมาณจาก กลุ่มร่วมอาสาพัฒนา (มุสลิม) สร้างโรงอาหารถาวร(ปูน) จำนวน 1 หลัง

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress