ศศช.บ้านห้วยแห้ง-สบโขง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยแห้ง

บ้านห้วยแห้ง หมู่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 30 – 40 ปีที่ผ่านมาเป็นบ้านหย่อมที่แบ่งออกมาจากบ้านหลักคือ บ้านอูแจะ โดยมีบ้านรกรากครั้งแรกประมาณ 20 หลังคาเรือนและมีการขยายชุมชนขึ้น แต่เนื่องด้วยปัญหาเกี่ยวกับกับการขาดแคลนน้ำของชุมชนเพระแหล่งน้ำอยู่ไกลจึงได้มีการเคลื่อนย้ายครัวเรือนส่วนหนึ่งไปยังบ้านผาผึ้งและบ้านพระบาทห้วยต้ม (จังหวัดลำพูน) ทำให้คงเหลือชาวบ้านขณะเริ่มก่อตั้ง ศศช.ประมาณ 12 ครัวเรือนและมีประชากรประมาณ 70 คน แต่ในปัจจุบันที่มีการโยกย้ายและขยายครัวเรือนเพิ่มทำให้ปัจจุบันมีครัวเรือนเพิ่มเป็น 16 หลังคาเรือนและมีการเพิ่มของประชากรเป็น 84 คน โดยมีการใช้ภาษากะเหรี่ยงผสมกันระหว่างภาษาโปร์กับภาษาสกอร์ รวมถึงมีการนับถือศาสนาพุทธและผีภายในหมู่บ้านมีผู้นำหมู่บ้านในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คือนายกะปิ สันติมหาชัย

บ้านห้วยแห้งมีพื้นที่ติดต่อกับหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับ บ้านผาผึ้ง
 • ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านขุนตื่น
 • ทิศใต้ ติดกับ บ้านแม่หลองน้อย
 • ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านอูแจะ

ข้อมูลประชากร หมู่บ้านห้วยแห้ง หมู่ 6 ตำบล สบโขง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่

 1. จำนวนประชากรหมู่บ้านห้วยแห้งทั้งหมด 84 คน
 2. จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 20 ครัวเรือน
 3. จำนวนประชากรชายทั้งหมด 51 คน
 4. จำนวนประชากรหญิงทั้งหมด 33 คน
 5. จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 17 หลังคาเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยแห้ง
ศศช.บ้านห้วยแห้ง ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาและเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้ง ศศช.จากบริษัทคาร์ฟู (ประเทศฝรั่งเศส)โดยผ่านการดูแลค่าใช้จ่ายในนามองค์การยูเนสโก้ และสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ในด้านสื่อ อุปกรณ์ และค่าก่อสร้าง ศศช. โดยอยู่ในการดำเนินงานของ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอมก๋อย กรมการศึกษานอกโรงเรียนในปี 2544-2545

ศศช.บ้านห้วยแห้ง ได้เริ่มการก่อสร้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2545 และแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2545 โดยมีผู้เรียนและเด็กในการดูแล ศศช. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ทำเนียบครู ศศช.บ้านห้วยแห้ง

 1. นายวรพันธ์ ปุกปัน ผู้เริ่มก่อตั้งในปี 2544
 2. นางอุษา บุญเข็ม เริ่มเดือนกรกฎาคม 2549- กรกฎาคม 2554
 3. ว่าที่ ร.ตหญิงประวีณา เริ่มเดือนมีนาคม 2553
 4. นางสไบทิพย์ ดวงดอก เริ่มเดือนพฤษภาคม2554 – มิถุนายน 2554
 5. นายผจญ สุขใส เริ่มเดือนกรกฎาคม 2554 – ปัจจุบัน)
 6. นางสาวอินทุอร ลิขิตสโมสร เริ่มเดือนพฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน)

คณะกรรมการการศึกษา ศศช. บ้านห้วยแห้ง

 1. นายเสาโส ยิ่งคุณจัตุรัส ประธานกรรมการ
 2. นายกอคือ ยิ่งคุณจัตุรัส รองประธานกรรมการ
 3. นางสาวโป๊ะดา วันเจริญใหม่ เลขานุการ
 4. นายติ๊บลอย ระวีรุ่ง กรรมการ
 5. นายตาเลนุ วันเจริญใหม่ กรรมการ
 6. นายกะปิ ยิ่งคุณจัตุรัส กรรมการ
 7. นายเอกชาติ อรจง กรรมการ
 8. นายพะโซจอ ภูภัพ กรรมการ
 9. นางสาวอินทุอร ลิขิตสโมสร กรรมการ
 10. นายผจญ สุขใส กรรมการและเลขานุการ
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress