ศศช.บ้านห้วยน้ำผึ้ง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านห้วยน้ำผึ้ง

บ้านห้วยน้ำผึ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้น 100 กว่าปีมาแล้ว โดยมีครอบครัวของ นายปีบอย ซึ่งเป็นชนเผ่าปากาเก่อยอได้ย้ายเข้ามาตั้งรากฐานครัวเรือนเป็นครอบครัวแรก จากนั้นไม่นานก็มีคนทั่วสารทิศอพยพเข้ามาจนก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันนี้มีหลังคา 40 หลังคา 36 ครัวเรือนและมีประชากร ประมาณ 250คน โดยใช้ภาษาสื่อสารเป็นภาษาปวาเก่อยอ หรือ กะเหรี่ยงสะกอซึ่งเป็นภาษาถิ่น รวมถึงมีการนับถือ ศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่

อาณาเขตติต่อ

 • ทิศเหนือ ติดกับ อูแจะ
 • ทิศใต้ ติดกับ ผาแดง
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ราชา
 • ทิศตะวันตก ติดกับ แม่สะเต

ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านห้วยน้ำผึ้งตั้งอยู่ในเขตตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากตัวอำเภออมก๋อย 57 กิโลเมตร

การเดินทาง

 • ระยะทางจากตัวอำเภออมก๋อย 57 กิโลเมตร
 • จักรยานยนต์สามารถเข้า – ออกได้ตลอดปี
 • รถยนต์เข้าออกได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม

ขนาดของหมู่บ้าน

 • ขนาดพื้นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ 30 ไร่
 • จำนวนหลังคาเรือน 41 หลังคาเรือน
 • จำนวนครอบครัว 37 ครอบครัว

ประชากรหมู่บ้าน
แยกเป็นชาย 85 คน หญิง 111 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 196 คน แยกเป็นช่วงระหว่าง ดังนี้

 • อายุระหว่าง 0 – 3 ปี จำนวน 18 คน
 • อายุระหว่าง 3 – 5 ปี จำนวน 5 คน
 • อายุระหว่าง 6 – 15 ปี จำนวน 63 คน
 • อายุระหว่าง 15 – 60 ปี จำนวน 105 คน
 • อายุระหว่าง 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 8 คน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยน้ำผึ้ง

ศศช.บ้านห้วยน้ำผึ้ง แห่งนี้ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมรี ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษา และเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้าง ศศช. จากบริษัท คาร์ฟู (ประเทศ ฝรั่งเศส)โดยผ่านการดูแลค่าใช้จ่ายมาในนาม องค์การยูเนสโก้ และสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพฯ ในด้าน สื่อ อุปกรณ์ และค่าก่อสร้าง ศศช.โดยให้อยู่ในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอ อมก๋อย กรมการศึกษานอกโรงเรียน ในปี 2544-2545

เดิมนั้น ศศช.ห้วยน้ำผึ้ง ได้เริ่มก่อสร้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2545 และเสร็จสิ้นในเดือน เมษายน 2545 โดยมีผู้เรียน และเด็กในการดูแลของ ศศช. รวม 52 คน และผู้ไม่รู้หนังสือประมาณ 120 คน (อายุ 15-50 ปี) โดยใช้หลักสูตรเบ็ดเสร็จ และได้จัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ และ ศศช.ปัจจุบันนี้ได้ก่อสร้างระหว่างเดือน มกราคม 2552 และเสร็จสิ้น เดือน กุมภาพันธ์ 2552 โดยได้ย้ายพื้นที่ใหม่ซึ่งรับงบซ่อมแซมจากศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย และปัจจุบันมีผู้เรียน และเด็กในการดูแลของศศช.จำนวน 60คน และผู้ไม่รู้หนังสือ 101 คน

จำนวนผู้เรียนปัจจุบัน ศศช. มีดังนี้

 • นักเรียนชาย 29 คน
 • นักเรียนหญิง 30 คน
 • รวม 59 คน

จำนวนผู้เรียนการส่งเสริมการรู้หนังสือ

 • ผู้ชาย 8 คน
 • ผู้หญิง 12 คน
 • รวม 20 คน
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress