ศศช.บ้านราชา

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านราชา

ประวัติหมู่บ้านราชา
บ้านราชาตั้งอยู่หมู่ที่ 11   ต. สบโขง    อ. อมก๋อย   จ. เชียงใหม่   ผู้ที่อาศัยอยู่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ( สกอร์ )    เริ่มตั้งหมู่บ้านมาประมาณ  300  ปี   โดยมี  นายพาเงแก้ว   เป็นผู้นำชุมชน   และเป็นบุคคลที่เข้าอาศัยในชุมชนแห่งนี้เป็นคนแรก     พออยู่ประมาณหนึ่งเดือนจึงมีญาติพี่น้อง   ตามมาอีก  7  ครัวเรือน ซึ่งการตั้งชุมชนแห่งนี้ ห่างจาก บ้านเดิมประมาณ  5  กม    สาเหตุที่อพยพออกจากบ้านเดิมเพราะเกิดโรคระบาด ในหมู่บ้าน ปัจจุบันหมู่บ้านราชา มี จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  50  หลังคาเรือน    52 ครอบครัว    มีประชากร ทั้งหมด  305  คน    อาชีพหลักของประชากร คือ   ทำไร่หมุนเวียน    ลักษณะการสร้างบ้านเรือนกระจัดกระจายตามเชิงเขา   มีอาณาเขตการประกอบอาชีพของชุมชน  และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

อาณาเขต

  • ทิศเหนือติด      บ้าน อูแจะ
  • ทิศใต้ติด       บ้านทีทอทะ
  • ทิศตะวันออกติด     บ้านพะเบี้ยว
  • ทิศตะวันตก ติด     บ้านห้วยน้ำผึ้ง

ระยะทางจากตัวอำเภออมก๋อยถึง   หมู่บ้าน ราชา  52   กม.

ประชากร ทั้งหมด  308 คน

  • จำนวนครัวเรือน      57       ครอบครัว
  • จำนวนหลังคา       63         หลังคาเรือน
  • ผู้ชาย       156       คน
  • ผู้หญิง     152       คน

ผู้นำชุมชน,ส.อบต.,อสม.

1.  นายพงศ์เจริญ    หย่าจอ                   นายก  อบต.  สบโขง
2.  นายซอควา       ฟ้ากุศล                    ผู้ใหญ่บ้าน
3.  นายโพตี       พาเล่ซา                        สมาชิก  อบต.   อสม.
4.  นายอานนท์     จอสุขะ                      สมาชิก  อบต.
5.  นายสัณหรส   หย่าจอ                        อสม.

พิกัด GPS : MV  155547

ลักษณะทางภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูง   อากาศเย็นตลอดปี

เศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวไร่  ผักต่างๆไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน ถ้าเหลือก็แบ่งให้เพื่อนบ้าน รายได้ส่วนใหญ่จะได้จากการรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ  2,000  บาท

การคมนาคม
จากอำเภออมก๋อยถึง ศศช.ราชาเป็นระยะทาง  52  กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง  3-4  ชั่วโมง  เป็นถนนลาดยาง   2  กิโลเมตร เป็นถนนดินแดง  50 กิโลเมตร  การเดินทางจะใช้รถยนต์    และมอเตอร์ไซ

ศาสนา
คริตส์    พุทธ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทอผ้า    การจักสาน   การเลี้ยงผีไร่   พีธีงานศพ   งานแต่งงาน

การเดินทาง(ระยะทางจากตัวอำเภอ)
52  กิโลเมตร  ใช้เวลา    3-4  ชั่วโมง

สาธารณูปโภคและสุขอนามัย การสื่อสาร
ไฟฟ้า    พลังงานแสงอาทิตย์  โซล่าเซลล์
ห้องน้ำ    7   หลัง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านราชา
เริ่มให้จัดการเรียนการสอนเมื่อปี  พ.ศ  2532  โดยการสนับสนุนจากโครงการ พัฒนาที่สูงดอย “เปเป้อ”  และ  ศนจ. เชียงใหม่    ในรูปแบบการจัดการศึกษานอกโรงเรียน    หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน   พ.ศ.  2544  ลักษณะของอาคารเป็นอาคารชั่วคราว   หลังคาสังกะสี   ฝาผนังเป็นไม้ไผ่ต่อมาปี  พศ  2546   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มูลนิธิคาร์ฟูร์แห่งประเทศไทยเป็นงบซ่อมแซมสร้างอาคารเรียน     ครูและ     ชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จึงย้ายออกจากที่เดิมมาสร้างแห่งใหม่เพราะที่เดิมนั้นคับแคบไม่มีสนามเด็กเล่น   การสร้างศศช.ที่ใหม่แห่งนี้   ได้รับความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินโดย คุณป้ายูเนอะ    หย่าจอ  โดยมีเนื้อที่ประมาณ  5  ไร่ ปัจจุบัน   มีนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน  ทั้งหมด  77  คน   จบหลักสูตร  กศน  6  คน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress