ศศช.บ้านมอคี

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านมอคี

ประวัติบ้านมอคี
บ้านมอคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบล สบโขง อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมา ประมาร กว่า 200 ปี คำว่ามอคี เป็นภาษากะเหรี่ยง ซึ่งแปลว่า ขุนโป่ง สันนิฐานว่าพื้นที่แห่งนี้ มีดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะต่อการทำอาชีพทางการเกษตร จึงมีการอพยพครอบครัว ย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่รุกรากในพื้นที่แห่งนี้ นายปรีจี และนายมะส่า ซึ่งเป็นชาวเผ่ากะเหรี่ยง ได้ย้ายถิ่นฐาน นำครอบครัวมาตั้งรุกรากครั้งแรก 2 หลังคาเรือน และต่อมามีการขยายชุมชนขึ้น จนถึงปัจจุบัน มี 2 หย่อมบ้าน อยู่ห่างกัน 1 กิโลเมตร โดยมีนำผู้ชาวบ้าน คือ นายแตพอ โศจิอรูณ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านมอคีเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงสกอร์ ศาสนาที่นับถือ พุทธ  คริสต์และ  ผี  ปัจจุบันมีประชาชนกร ที่อาศัยอยู่ 38 ครัวเรือนมีหลังคารบ้าน 34 หลังคาร มีประชากรทั้งหมด 151 คน บ้านมอคี เป็นหมู่บ้านบริวารของหมู่ 11 ต.สบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านพะเบี้ยว  บ้านราชา  และมอคี

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ              ติดกับบ้านห้วยยาว  ต.สบโขง
  • ทิศใต้                  ติดกับบ้านพะเบี้ยว   ต.สบโขง
  • ทิศตะวันออก      ติดกับบ้านห้วยปู   ต. ยางเปียง
  • ทิศตะวันตก        ติดกับบ้านทีทอทะ    ต.สบโขง

นายบิโคะ  โศจิอรูณ             (อสม.)
นายแตพอ โศจิอรูณ             (อสม.)

ลักษณะภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของบ้านมอคี  ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ชาวบ้านจะตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบและเชิงไหล่เขา

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของบ้านมอคีมี 3 ฤดู และเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณไหลเขา ทำให้มีลมพัดตลอดเวลา จึงทำให้อากาศเย็นตลอดทั้งปี

สภาพทางเศรษฐกิจทางสังคม
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยการทำนาทำไร่ ปลูกผักกาก พริก เลี้ยงวัว ควาย หมูและไก่
รายได้ส่วนมากมาจากการทำเกษตรและการรับจ้าง ทั้งจากภายในชุมชน และภายนอกชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จักสาน ตีมีด  พิธีกรรมภูมิปัญญา

การคมนาคม
การคมนาคมขนส่ง ระหว่างระหว่างบ้านมอคี กับภายนอกใช้ทางรถยนต์ หมู่บ้านมอคีอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทาง  200 กิโลเมตร
การเดินทางจากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 เป็นระยะทาง 180 กิโลเมตร ระยะทางจากแยกสนามบินเชียงถึงอำเภอฮอด 88 กิโลเมตร แยกขวาตามเส้นทางฮอด –แม่สะเรียง 39 กิโลเมตร จากนั้น แยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 1099 ถึงอำเภออมก๋อยเป็นระยะทาง 50 กิโลเมตรจากนั้นตรงไปโดยผ่านหน้าโรงเรียนอมก๋อยระยะทาง จากอมก๋อย บ้านแม่หลอง เป็นระยะทาง 45 กิโลเมตร  จากแม่หลองถึงบ้านมอคี ประมาณ 14 กิโลเมตร การคมนาคมของราษฎร ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางรถยนต์ เพื่อไปอำเภออมก๋อยและเพื่อทำการค้าขาย ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากบ้านมอคี ถึงอำเภออมก๋อย 3ชั่วโมง

การใช้พลังงานสำหรับการหุงหาอาหารและแสงสว่าง
ราษฎรบ้านมอคี ส่วนใหญ่ใช้ฟืนในการหุงหาอาหาร หมู่บ้านมอคีเป็นหมู่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ชาวบ้านยังคงใช้ตะเกียง เทียนไข เป็นส่วนใหญ่ สำหรับที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านมอคี นั้น มีไฟฟ้าพลังงานแสนอาทิตย์ให้แสงสว่าง ซึ่งมีแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 20แผนและแบตเตอรี่ สำรองไฟฟ้าจำนวน 22 ลูก  ปัจจุบันหมู่บ้านมอคี ได้รับโครงการโซล่าเซลล์ ราษฎรในหมู่บ้านยังได้ไม่ครบทุกหลังคาเรือน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอคี
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอคี ได้ทำการก่อสร้างขึ้นเมื่อ   พ.ศ.2536 โดยได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในการก่อสร้าง  ลักษณะของตัวอาคารทำด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคา  ใช้ไม้ไผ่ทำฝาผนังมีครูประจำศูนย์การเรียน ต่อมาได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อเติมอาคารของศูนย์การเรียน  โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิคาร์ฟูแห่งประเทศไทย  โดยได้มีการต่อเดิมอาคารศูนย์การเรียนให้มีความยาวประมาณ 10ตารางเมตร เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น โดยทำการก่อสร้างระหว่างเดือนมิถุนายน 2544

ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านมอคีมีครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนและการดูแลนักเรียน 2 คน  ได้แก่
1.นายชาญวิทย์   ฟ้ากุศล
2.นางสาวอินทุอร ลิขิตสโมสร

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress