ศศช.บ้านพะอัน

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านพะอัน

ผะอัง เป็นชื่อพืชที่มีตามลำห้วย บ้านพะอัน ตั้งอยู่ที่ ๕ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้นำทางการ ชื่อ นายสุพล เก่งผสานคุณ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านพะอันมีจำนวน ๔๓ หลังคาเรือน ๖๒ ครอบครัว ชาวบ้านนับถือศาสนา พุทธ-ผี เป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านพะอันย้ายมาจากไหล่เขาเพราะอยู่ห่างไกลกับน้ำและบางส่วนก็ย้ายมาจากหมู่บ้านห้วยจิโน หมู่บ้านได้ก่อตั้งมาประมาณ ๕๐ กว่าปีมาแล้ว ลักษณะการสร้างบ้านเรือนจะสร้างอยู่ตามสันเขา มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่ายและสันโดษ

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านห้วยจิโน
  • ทิศใต้ ติดต่อ บ้านสบอมแฮด
  • ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านยางเปา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านขุนอมแฮดนอก

ประชากรบ้านพะอัน ปี 2555

  • ชาย 104 คน
  • หญิง 101 คน
  • รวมทั้งหมด 205 คน

ประวัติ ศูนย์การเรียนฯบ้านพะอัน

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะอัน ตั้งอยู่ที่ ๕ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย ได้ เริ่มจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๗ โดยมี นักศึกษาออกค่าย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สร้างอาคารเรียนให้ โดยสร้างแบบไม่ถาวร ฝาทำด้วยไม้ไผ่

ต่อมา มีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาสร้างอาคารแบบถาวร ใช้จัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชนเผ่า ด้วยมีจำนวนนักเรียนมาเรียนจำนวนมาก ดังนั้นทางผู้บริหารจึงให้งบประมาณในการซ่อมแซมและปรับขยายอาคารให้กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน

ปัจจุบันได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารจาก ซิตี้แบงค์ โดยมีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.)และมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ร่วมกัน มาช่วยกันออกค่าย ( ค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบทมช.-มข.)ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม2555 ทำให้อาคารเรียนศศช.บ้านพะอันมีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและมีความมั่นคงและถาวร

ทำเนียบครู ศศช. บ้านพะอัน
หมู่ที่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
1 นายสุรพงค์ แสงจันทร์ 2535 ย้ายจุดสอน
2 นางกิ่งแก้ว แสนพรหม 2536 – 2537 ย้ายจุดสอน
3 นางพัชนี เรืองจันทร์ 2538 – 2544 ลาออก
4 นานอาวรณ์ ยศถามี 2445 – 2551 ย้ายจุดสอน
5 นางวิรัญจวน ทรวง 2550 – 2551 ย้ายจุดสอน
6 นายอนุสรณ์ มติมหาชน ธ.ค. 2551 – ปัจจุบัน
7 นางสาวงามตา ประไพมาลี ธ.ค. 2551 – ปัจจุบัน

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress