ศศช.บ้านแม่ระอานอก

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่ระอานอก

อดีตประกอบด้วย 4 หย่อมบ้าน คือ บ้านแม่ระอานอก บ้านห้วยไก่ป่า บ้านสบหาด บ้านจกปก แต่ปัจจุบันมี 2 หย่อมบ้านคือ บ้านแม่ระอานอก บ้านจกปก หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งได้ประมาณ 55 ปี มาแล้ว โดยมีผู้ใหญ่คนแรก คือ นายแกแตแม เป็นชาวบ้านแม่ระอานอกต่อมาเปลี่ยนเป็น นายแกซะคู และต่อมาเปลี่ยนเป็นนายพะยอตือ ต่อมาเปลี่ยนเป็น นายพะแม ปัจจุบันมีพ่อหลวงเก่าชื่อนายเดลา วนาสมบูรณ์

นอกจากนี้แล้วมีการจัดตั้งผู้นำใหม่และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำ ชื่อนายกลัวแฮ ประพาสพารา ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธหรือผี และศาสนาคริสต์จำนวน 3 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ซึ่งประชากรภายในหมู่บ้านมีทั้งหมด จำนวน 160 คน มีครัวเรือน 34หลังคา 38 ครัวเรือนและมีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน 1 ศูนย์ มีครูประจำศูนย์ จำนวน 2 คน

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ บ้านห้วยไก่ป่า
ทิศใต้ ติดกับ บ้านห้วยหยาบ
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านสบหาด
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านฉุ้ยมอ

ลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ บ้านแม่ระอานอกส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ชาวบ้านจะตั้งบ้านเรือนอยู่สันเขา
ลักษณะภูมิอากาศของบ้านแม่ระอานอกมี 3 ฤดูและเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณสันเขาทำให้มีลมพัดตลอดเวลา จึงทำให้อากาศเย็นตลอดปี

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยการทำข้าวไร่เลี้ยงวัว เลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่
รายได้ส่วนมากมาจากการการรับจ้าง ทั้งจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน สัตว์เลี้ยง และทำการค้าขายเล็กน้อยภายในหมู่บ้าน

การคมนาคม

การคมนาคมขนส่ง ระหว่างบ้านแม่ระอานอกกับภายนอก ใช้ทางรถยนต์หมู่บ้านแม่ระอานอกอยู่ห่างจากอำเภออมก๋อย ระยะทาง 55 กม. มีสถานีอนามัยสบลานห่าง ประมาณ 30 กม. การคมนาคมของราษฎร ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางรถยนต์เพื่อไปอำเภออมก๋อยและเพื่อทำการค้าขาย ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากบ้านแม่ระอานอกถึงอำเภออมก๋อย ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

การใช้พลังงานสำหรับการหุงหาอาหาร และแสงสว่าง
ราษฎรบ้านแม่ระอานอกส่วนใหญ่ใช้ฟืนในการหุงหาอาหารหมู่บ้านแม่ระอานอกเป็นหมู่บ้านที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านยังคงใช้ ตะเกียง เทียนไข สำหรับที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระอานอก นั้นมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการให้แสงสว่าง ซึ่งมีแผงโซล่าเซลล์จำนวน 2 แผง และมีแบตเตอรี่สำหรับสำรองไฟ จำนวน 4 ลูก ปัจจุบันหมู่บ้านแม่ระอานอกได้รับโซล่าเซลล์ราษฎรในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ทุกครัวเรือน

ผู้นำชุมชน

  • นายดีจา มาลัยวิภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายสิทธิชัย ประพาสพารา สอบต.
  • นายกลัวแฮ ประพาสพารา ผู้นำทางสังคม

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระอานอก
โครงการศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย “ แม่ฟ้าหลวง” แม่ระอานอก เริ่มดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2534 โดยการสนับสนุนจากโครงการการพัฒนาพื้นที่สูงดอยเปเป้อร์ อำเภออมก๋อย โดยไทย/สหประชาชาติ ได้ส่งบุคลากรครู คือ นางสาวสายใจ สมควร เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นคนแรกและครั้งแรกที่เข้ามาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับชาวบ้านมาตลอดและได้นำการเรียนการสอนให้กับเด็กในหลักสูตร เบ็ดเสร็จ ( 200 ชั่วโมง ) เป็นเวลา 10 เดือน

หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม 2534 ครูเดิมได้ลาออก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งครูเข้ามาแทน คือ นางสาวกิ่งแก้ว แสนพรม ตามวัตถุประสงค์ของ ศศช. โดยร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงดอยเปเป้อร์ (PP-HDP) ครูและชาวบ้าน ได้ให้ความร่วมมือขยายอาศรมหลังเดิมให้กว้างขึ้นและปรับปรุงภายในใหม่ คือ ห้องเรียน ห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำ และจัดมุมต่างๆมากขึ้น ร่วมทั้งได้รับการสนับสนุน วัสดุ-อุปกรณ์ จากโครงการ (PP-HDP) ปัจจุบันอาศรมเปลี่ยนเป็น ศศช.สร้างขึ้นใหม่ เป็นอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร โดยงบประมาณจากโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุมารี และยังใช้เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน และใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่และเป็นที่พักอาศัยของครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มาแวะเยี่ยมชุมชน ปัจจุบันมีครูอาสาสมัครฯประจำศูนย์การเรียน จำนวน 2 คน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress