ศศช.บ้านห้วยไก่ป่า

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยไก่ป่า

บ้านห้วยไก่ป่า มีชื่อเรียกตามภาษากะเหรี่ยงว่าชอมีทะเดิมหมู่บ้านแห่งนี้รวมกับบ้านสบหาดบ้านจกปกและบ้านแม่ระอานอกอยู่ในเขตหมู่ที่ 10 ตำบลแม่ตื่นต่อมาประชากรมากขึ้นจึงได้แยกออกมาตังเป็นหมู่ที่14ตำบลแม่ตื่นร่วมกับบ้านสบหาดโดยได้แต่งตั้งกรรมการหมู่บ้านดังนี้คือ

ที่ตั้งและอาณาเขตบ้านห้วยไก่ป่า ตั้งอยู่หมู่ที่14 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านสบลาน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านแม่ระอานอก
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านสบหาด
 • ทิศวันตก ติดต่อกับ บ้านจกปก

ด้านศาสนา
เดิมนับถือผีตามความเชื่อโบราณต่อมาได้มีฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสานคริสต์และได้สร้างโบสถ์ไว้ในษหมู่บ้านตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาภาษากะเหรี่ยงชาวบ้านส่วนใหญ่จึงนับถือศาสานศริสต์ มีชาบางส่วนนับถือศาสานพุทธ ซึ่งได้รับการเผยแพร่มาจากภิกษุรูปหนึ่งที่ภุดงส์ผ่านมาจากแม่ตื่น

ด้านประชากรและเชื้อชาติ
ชาวบ้านห้วยไก่ป่าเป็นเผ่ากะเหรี่ยงสกอร์ และได้สัญชาติไทยทั้งทั้งหมด เพาระได้ตั้งถิ่นฐานมานาน ซึ่งบ้านห้วยไก่ป่า มีประชากรทั้งหมด พอจำแนกได้ดังนี้

 • จำนวนหลังคาเรือนมี 40 หลังคาเรือน
 • จำนวนครอบครัว มี 45 ครอบครัว
 • จำนวนประชากรทั้งหมด มี 202 คน
 • แบ่งเป็นชาย 94 คน และหญิง 108 คน

ผู้นำชุมชน

 • นายนิรมิตร วนาสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน
 • นานภูษิต พิลาสชวนพิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายแมว่า พิทักษ์ไกป่า สอบต.
 • นายชันพนธ์ กรรณิกาวิภา สอบต.

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยไก่ป่า
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยไก่ป่า ได้เริ่มดำเนินการสองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาที่สูงดอยเปเป้อ(PP-HPP)อำเภออมก๋อย โดยไทย/สหประชาชาติได้ส่งบุคลากรครูข้ามาทำการสอน คนแรกคือ นางสาวเกสร ตาเป็ง และชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาศรมขนาด 3×6 เมตร จำนวน 1 หลัง เพื่อทำการเรียนการสอน โดยได้สอนเด็กและผู้ใหญ่ในหลักสูตรเบ็ตเสร็จ(200ชั่วโมง)เป็นจำนวน 10 เดือน หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม 2534 ได้เปลี่ยนการสอนแบบเบ็ตเสร็จเป็นการสอนแบบ ศศช.โดยความร่วมมือของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่กับโครงการPP-HPP พร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมมือขยายศศช.ให้มีขนดใหญ่ขึ้น

ในปี พ.ศ.2546 โครงการส่วนพระองค์ฯได้เข้ามาสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนโดยได้รับงบประมาณจากบริษัท คาร์ฟูร์ ให้งบประมาณสร้างอาคารขนาด 7×15 เมตร มีห้องน้ำครู 1 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน 2 ห้อง และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน

ปัจจุบันศศช.แห่งนี้เป็นศูนย์ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งใช้ในการเรียนการสอนหนังสือเด็กและผู้ใหญ่และเป็นที่พักของครูและเจ้าที่ที่ศศช.แห่งนี้เป็นศูนย์ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งใช้ในการเรียนการสอนหนังสือเด็กและผู้ใหญ่และเป็นที่พักของครูและเจ้าที่ที่ศศช.แห่งนี้เป็นศูนย์ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งใช้ในการเรียนการสอนหนังสือเด็กและผู้ใหญ่และเป็นที่พักของครูและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาเยี่ยมชุมชน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress